Oglas za prodaju nekretnina JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka

Početna 9 Tenderi 9 Oglas za prodaju nekretnina JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka

15.02.2023.

ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д-у стечају

БАЊА ЛУКА

Број: 126/23

Датум: 13.02.2023. године

 

 

На основу члана 155.,157. и 160. Закона о стечајном поступку Републике Српске (Сл.гл.РС бр: 16/16), а у  складу са чланом 40. до 46.  Правилника о утврђивању стандарда за управљање стечајном масом (“Сл.гл. РС” број: 54/2017), Одлуке Скупштине повјерилаца донесене дана 13.11.2017. године и Одлуке Одбора повјерилаца од 16.01.2023. године, и допуне наведене одлуке од 27.01.2023. године,  стечајни управник дана 13.02.2023. године доноси:

 

О Г Л А С

о продаји имовине стечајног дужника

путем  јавног надметања

 

 1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

Продаје се имовина стечајног дужника  ЈП ”Робне pезерве Републике Српске” а.д-у стечају  Бања Лука, Николе Пашића бр. 46, која се односи на:

А) Имовина која се налази у Модричи, и  то:

Р/Б Број Листа непокретности К.ч. бр.

Површина

(у м2)

Врста права Обим права
1 498/2 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1300/5 5.918 Својина 1/1

 

Предметна имовина се налази у кругу „Рафинерије уља Модрича“ а.д. Модрича, и истој није омогућен приступ без сагласности Рафинерије, односно није успостављено право стварне служности, сто се купцима посебно ставља на знање, и што ће бити унијето у нотарску исправу.

 

А1) Уписи

Наведена имовина уписана у Лист непокретности број: 498/2, к.о. Модрича, за парцелу означену као к.ч. бр. 1300/2, 1300/3, 1300/4, i 1300/5. Укупна површина земљишта износи 5.918 м². Право својине уписано на ЈП “Робне резерве Републике Српске” а.д. – у стечају Бања Лука са 1/1 дијела.

А2) Грађевинске објекте (спецификација из Листа непокретности) чине:

– Танквана-пословни објекат у привреди, површине 2.618 м²,

– Скадиште готових производа (уља и мазива) – пословни објекат у привреди, површине

684 м²,

– Скадиште готових производа (плато са надстрешницом) – пословни објекат у привреди,

површине 971 м²,

– Скадиште готових производа – пословни објекат у привреди, површине 1.645 м²

Укупно процијењена вриједност  грађевинских објеката износи 681.745,70 КМ.

Процјеном је обухваћена вриједност грађевинског дијела челичног резервоара, односно зидова и темеља око резервоара, саобраћајница и грађевинско земљиште, без вриједности машинске опреме.

 

 

 

 

А3) Опрему чине

– Челични вертикални резервоар – 2 ком. (Т-81 и Т-82) ремонтован, у функцији,

произвођач: Мостоградња Београд, запремина: 2.700 м³,

– Челични вертикални резервоар за базна уља неиспитан, ван функције, произвођач:

Мостоградња Београд, запремина: 5.000 м³,

– Регал полице у складишту, 32 поља

Укупно процијењена вриједност опреме износи: 627.400,00 КМ.

А4)

Имовина стечајног дужника наведена у тачкама А1, А2 и А3  се продаје “у пакету”, као једна цјелина. Процијењена вриједност  земљишта, објеката са пратећим садржајем и опремом, све са 1/1  својинског дијела, износи  1.309.145,70 КМ, а утврђена је на бази  процјене тржишне вриједности некретнине  и опреме према налазу сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке  Милана Суботића из Козарске Дубице од 04.10.2017. године, и вјештака машинске струке Остоје Бубуља из Градишке, од  30.09.2017. године.

На I (првој) јавној продаји имовине стечајног дужника ЈП “Робне резерве Рeпублике Српске” а.д. – у стечају, Бања Лука, имовина се продаје по процјењеној вриједности, која уједно представља почетну и најнижу цијену испод које се имовина  на првој лицитацији не може продати.

 

II  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ:

Продаја имовине стечајног дужника обавиће се путем усменог  јавног надметања –  лицитације, дана  23.03.2023. године са почетком у 13:00 часова, у згради  Окружног привредног суда у Бања Луци, Ул. Гундулићева бр. 108,  у Великој сали – приземље.

 

IIа)   ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Продаја  имовине се врши по начелу «виђено-купљено», без накнадних приговора и рекламација на стање имовине која је предмет понуде.

 

Продајна документација коју чине: Образац пријаве за учешће у поступку продаје, Изјава о губитку права на поврат депозита, Извод из  «Процјене тржишне вриједности некретнина и опреме «, Имовинско-правна документација и Обавјештења потенцијалним купцима, може се преузети у сједишту стечајног дужника на адреси: ЈП « Робне резерве РС » а.д – у стечају, Николе Пашића 46, Бања Лука, закључно са 20.03.2023. године до 12:00 часова.

За све додатне информације обратити се на телефон 051 326 332 (Рада Јосиповић).

 

III  ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

 1. Право на надметање имају сва домаћа и страна правна лица, предузетници и физичка лица, која су испунила ниже наведене услове:

а)   Преузела продајну документацију,

б)   У предвиђеном року уплатила депозит на рачун стечајног дужника број:

562 099 81420025 96 код „НЛБ банке“ а.д.  Бања Лука у висини од 50.000,00 КМ, са назнаком: Средства депозита за учешће у јавном надметању, и то закључно са 20.03.2023. године до 24:00 часа.

За учешће на јавном надметању морају бити испуњена оба услова.

Физичка лица могу учествовати на јавној продаји лично или бити представљена по пуномоћнику. Ако у надметању учествују лично, дужна су ради доказивања идентитета, прије почетка надметања, показати стечајном управнику личну карту и доказ о уплати депозита. Ако физичко лице заступа пуномоћник, исти је обавезан предати стечајном управнику ваљану пуномоћ за заступање и доказ о уплати депозита.

Правна лица могу бити представљена по законском заступнику (директору) или пуномоћнику. Уколико правно лице представља законски заступник, исти је обавезан стечајном управнику предати на увид рјешење о упису у судски регистар, личну карту и доказ о уплати депозита. Уколико правно лице представља пуномоћник, исти је обавезан да стечајном управнику преда на увид ваљану пуномоћ и доказ о уплати депозита.

Лица са неуредном документацијом за утврђивање идентитета или без наведене документације неће моћи учествовати у надметању.

 1. Јавно надметање одржаће се и кад присуствује само један понуђач.
 2. Након закључења надметања утврђује се листа понуђача који су понудили цијене изнад минимума и констатује се да су некретнине продате најповољнијем понуђачу. Закључак о избору најповољнијег понуђача, стечајни управник ће доставити на адресу купца у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације.
 3. Понуђачима чије понуде нису прихваћене, вратиће се депозит у року од 8 дана након јавног надметања на пословни-текући рачун. Уколико купац у наведеном року не испуни обавезе у погледу уплате купопродајне цијене, сматраће се да је одустао од куповине и губи право на враћање депозита.

Депозит који је уплаћен од стране одабраног понуђача – купца  сматра се дијелом авансне уплате.

 1. Уколико понуђач са најповољнијом понудом не депонује продајну цијену у року од 30 дана од дана пријема закључка, стечајни управник ће закључком прогласити продају неваљаном и новим закључком одредити да је некретнина продана другом по реду понуђачу, који треба у року од 30 дана од дана пријема тог закључка да депонује продајну цијену.

Уколико ни други понуђач не депонује продајну цијену у предвиђеном року, исто правило важи и за трећег понуђача.

 1. Купац је дужан уплатити цјелокупан износ вриједности некретнине на рачун стечајног дужника бр. 562 099 81420025 96 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.
 2. Купац који купи имовину, изврши уплату купопродајне цијене, дужан је да приступи закључењу Уговора о купопродаји у року од 30 дана од дана уплате купопродајне цијене. Стечајни дужник предаје у посјед имовину која је предмет куповине према одредбама закљученог Уговора о купопродаји.
 3. Све трошкове око овјере купопродајног уговора, припадајуће таксе и порезе сноси купац, а продавац након завршене продаје и наплате купопродајне цијене, нема у односу на продане некретнине никаквих обавеза. Исплатом купопродајне цијене престају све купчеве обавезе према продавцу.
 4. Правила продаје биће учесницима лицитације подијељена прије одржавања лицитације.
 5. Овај Закључак објављен је на огласној табли стечајног суда, дневном листу “Вечерње новости” издање за Републику Српску и Привредној комори Републике Српске (www.komorars.ba)

 

 

Стечајни управник

Доста Бараковић, дипл. ецц