Zakonom o deviznom poslovanju uređuje se plaćanje i naplaćivanje između rezidenata i nerezidenata i prenos sredstava plaćanja, plaćanje i naplaćivanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja, kupovina i prodaja sredstava plaćanja, fizički prenos sredstava plaćanja, računi rezidenata i nerezidenata i drugo devizno poslovanje u Republici Srpskoj.

Plaćanje, naplaćivanje, prenos, kupovina i prodaja sredstava plaćanja podliježu deviznoj kontroli, čiji organi imaju pravo da, radi provjere, zahtijevaju svu dokumentaciju o tim plaćanjima, naplaćivanjima, prenosu, kupovini i prodaji, kao i drugu dokumentaciju neophodnu za deviznu kontrolu.

Republički devizni inspektorat, republička je uprava u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske, a obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijsku kontrolu, odnosno nadzor deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja i kreditnih i drugih poslovnih odnosa sa inostranstvom, pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga i podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka pred nadležnim sudom, podnošenje izvještaja nadležnim tužilaštvima i drugim organima zbog otkrivenih krivičnih djela, donošenje rješenja u upravnom postupku, podnošenje informacija o problemima uočenim u inspekcijskoj kontroli i predlaganje otklanjanja utvrđenih nedostataka u primjeni propisa, saradnju sa drugim inspekcijskim i drugim nadležnim organima, pružanje stručne pomoći u deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju, iniciranje izrade i učešće u izradi propisa iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Dragana Kokot

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Print Friendly