NaslovnaPoslovno okruženje • Normativni okvirPrivredno-sistemske oblasti • Javnoprivatno partnerstvo i koncesije

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Predmet, načela, način, oblici i uslovi pod kojima se može ostvarivati javno-privatno partnerstvo, elementi ugovora o javno-privatnom partnerstvu i druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo, uređena su Zakonom o javno-privatnom partnerstvu.

Javno-privatno partnerstvo je oblik saradnje javnog i privatnog sektora, koje se realizuje udruživanjem resursa, kapitala i stručnih znanja, radi zadovoljavanja javnih potreba.

Saradnja se ostvaruje radi osiguranja finansiranja u cilju izgradnje, sanacije, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukture, pružanja usluga i izgradnje objekata, a u svrhu zadovoljavanja javnih potreba.

KONCESIJE

Koncesija je, u smislu Zakona o koncesijama, pravo obavljanja privrednih djelatnosti korišćenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom, a to pravo se ustupa koncesionaru na određeno vrijeme, pod uslovima propisanim ovim zakonom, uz plaćanje koncesione naknade.

Predmeti koncesije u smislu Zakona mogu biti:

 • izgradnja, korišćenje i održavanje:
 1. puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata,
 2. željezničkih pruga, plovnih kanala i luka,
 3. aerodroma,
 • korišćenje javnog vodnog dobra:
 1. vode za tehnološki proces u obavljanju privrednih djelatnosti,
 2. vode i vodnog zemljišta za korišćenje hidroakumulacija, kupališta, ribnjaka,
 3. vodnog zemljišta za realizaciju neke od privrednih djelatnosti ili za realizaciju drugih predmeta koncesije u skladu sa ovim zakonom,
 4. za vađenje materijala iz vodotoka (šljunka, pijeska, kamena) prema Programu uređenja vodotoka,
 • izgradnja i korišćenje energetskih objekata instalirane snage veće od 250 kW, izuzev energetskih objekata na bio-masu i bio-gas i solarnih postrojenja sa fotonaponskim ćelijama na objektima nezavisno od instalirane snage,
 • izgradnja ili rekonstrukcija i korišćenje naftovoda, gasovoda i objekata za skladištenje, transport i distribuciju nafte i gasa,
 • istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,
 • planirani odstrel divljači uz obavljanje lovne djelatnosti i ribolov,
 • igre na sreću,
 • poštanske i telekomunikacione usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga i zajedničkih i međunarodnih komunikacija,
 • putnički i teretni željeznički saobraćaj,
 • javni prevoz u drumskom saobraćaju,
 • prostori i objekti prirodnog, građevinskog i kulturno-istorijskog nasljeđa,
 • komunalne djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija komunalnih objekata,
 • upravljanje i prerada otpada u skladu sa posebnim propisima, osim otpada koji je obezbijeđen komunalnom djelatnošću,
 • izgradnja ili rekonstrukcija i modernizacija banjskih objekata i njihovo korišćenje,
 • izgradnja objekata turističke infrastrukture i suprastrukture,
 • djelatnosti u oblasti ugostiteljstva,
 • poljoprivredno zemljište i
 • izgradnja, korišćenje i održavanje sportskih objekata.

Osim navedenog, predmet koncesije može biti korišćenje i drugih dobara od opšteg interesa i pružanje javnih usluga, u skladu sa propisima kojima se uređuje određena privredna ili druga oblast.

Koncesije kojima se predviđa izgradnja ili rekonstrukcija objekata, postrojenja ili pogona mogu se realizovati po BOT modelu (engl. Build-Operate-Transfer), što podrazumijeva izgradnju ili rekonstrukciju i finansiranje kompletnog objekta, postrojenja ili pogona, njegovo korišćenje i predaju u svojinu koncendentu u ugovorenom roku ili po drugim modelima.

Dozvoljeno je ugovaranje i drugih modela za realizaciju koncesija, u skladu sa Dokumentom o politici dodjele koncesija i predmetom koncesija.

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly