INDIREKTNO OPOREZIVANJE U BiH

Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini uspostavlja se institucionalni i organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kojim se podržava cjelokupna makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i pružiti podršku funkcionisanju jedinstvene ekonomske teritorije u Bosni i Hercegovini.

U smislu ovog zakona, pojam „indirektni porez“ odnosi se na uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodatnu vrijednost i sve druge poreze zaračunate na robu i usluge, uključujući i poreze na promet i putarine.

Ovaj zakon uređuje Upravu za indirektno oporezivanje kao samostalnu upravnu organizaciju koja sprovodi zakonske i druge propise o indirektnom oporezivanju i politiku koju utvrđuje Savjet ministara na prijedlog Upravnog odbora.

Uprava je jedini organ u Bosni i Hercegovini koji je nadležan za sprovođenje zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju i politike, koju utvrdi Savjet ministara na prijedlog Odbora, kao i za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sjedište Uprave je u Banja Luci.

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvodi se obaveza i regulira se sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.

PDV se, u skladu s odredbama ovog zakona, plaća na:

  1. promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu;
  2. uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu.

CARINSKI SISTEM

Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, uređuju se osnovni elementi carinske politike, te opšta pravila i postupci koji se primjenjuju na robu koja se unosi u i iznosi iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.

Carinsko područje Bosne i Hercegovine je jedinstveno.

Carinski organ je Uprava za indirektno oporezivanje, što uključuje i njene organizacione jedinice.

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly