Poreski sistem Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod, porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu, doprinosi, takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima.

Zakonom o poreskoj upravi uređen je jedinstven postupak u primjeni materijalnih poreskih zakona, a Poreskoj upravi Republike Srpske, koja se nalazi u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske, data je nadležnost za sprovođenje svih poreskih zakona.

Dragana Kokot

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Dokumenti

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Zakon_o_porezu_na_dobit (Neformalni prečišćeni tekst, 94/2015; 1/17)

ZAKON O POREZU NA DOHODAK
Zakona o porezu na dohodak

ZAKON O DOPRINOSIMA
Zakon o doprinosima_114_2017

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa_2018

Print Friendly