Zakonom o privrednim društvima uređuje se osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) i likvidacija privrednih društava.

Pravne forme privrednih društava u Republici Srpskoj:

 • Ortačko društvo (o.d.)

Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom, ako sa povjeriocem nije drugačije ugovoreno.

 • Komanditno društvo (k.d.)

Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene djelatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice snosi rizik do visine svog ugovorenog uloga (komanditor).
Komanditno društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Novčani dio osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 1,00 KM. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova.

 •  Akcionarsko društvo (a.d.)

Zatvoreno a.d. osniva se simultanim putem, istovremenim upisom i uplatom svih akcija u osnivanju. Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica. Minimalni novčani ulog osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva na dan upisa u registar iznosi 20.000 KM.
Otvoreno a.d. osniva se sukcesivnim putem, upućivanjem javnog poziva trećim licima za upis i uplatu akcija. Minimalni novčani ulog osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva na dan upisa u registar iznosi 50.000 KM.
Najniža nominalna vrijednost akcija akcionarskog društva ne može biti manja od jedne konvertibilne marke (1 KM), a ako je veća onda mora biti djeljiva sa deset.

REGISTRACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)

Zakonom o registraciji poslovnih subjekata (Sl. glasnik RS, br. 67/13), koji je u primjeni od 1. decembra 2013. godine, predviđen je „jednošalterski“ sistem registracije privrednih društava.
Registracija se vrši u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), koja po službenoj dužnosti  pribavlja JIB od Poreske uprave RS i JMB iz Republičkog zavoda za statistiku RS.

Priprema i sastavljanje osnivačkog akta
(odluka ili ugovor o osnivanju)

 • Odluka o osnivanju d.o.o. donosi se u slučaju da je osnivač jedno fizičko ili pravno lice i nije potrebna notarska obrada već samo ovjera potpisa osnivača kod notara (ako je osnivač jednočlanog d.o.o. fizičko lice, ovjera potpisa košta 3,5 KM + 17% PDV, a ako je osnivač pravno lice, ovjera potpisa košta 45 KM + 17% PDV).
 • Ugovor o osnivanju d.o.o. zaključuje se kada društvo osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica i ugovor se notarski obrađuje.

Dokumenta za notara:

 • Ime osnivača privrednog društva i adresa stanovanja
 • Naziv privrednog društva sa adresom
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako privredno društvo nije u vlastitim prostorijama)
 • Lična karta osnivača
 • Diploma osnivača

Uplata osnivačkog uloga u nekoj od poslovnih banaka
Potrebno je otvoriti račun u nekoj od poslovnih banaka i položiti osnivački ulog u iznosu minimum 1 KM. Za otvaranje privremenog računa za osnivanje privrednog društva banci je potrebno dostaviti:

 • notarski ovjerenu dokumentaciju o osnivanju d.o.o., odnosno odluku o osnivanju jednočlanog d.o.o. sa notarskom ovjerom potpisa,
 • popunjen zahtjev i
 • uplatiti depozit u iznosu od 1 KM

Dokumenta koja su neophodna za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću i koja se predaju u APIF

 1. Prijava na propisanom obrascu
 2. Lična karta
 3. Putna iprava ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača za domaće i strano fizičko ili pravno lice
 4. Akt o osnivanju d.o.o.
 5. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i spoljnom prometu
 6. Potvrda banke o uplaćenom iznosu (osnivački kapital)
 7. Ovjeren potpis lica ovlašćenih za zastupanje poslovnih subjekata

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (Sl. gl. RS, br. 67/13), privredna društva su oslobođena plaćanja sudskih taksa u postupku registracije.

Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinske djelatnosti ako je predmet ove djelatnosti sadržan u osnivačkom aktu, ne plaća se taksa.

Troškovi objavljivanja
Prema Zakonu o sudskim taksama, taksa se ne plaća za dostavljanje podataka o upisu osnivanja privrednog društva i drugog subjekta upisa, bez obzira na oblik organizovanja, radi objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

Troškove objavljivanja upisa u Registar u „Službenom glasniku RS“ snosi podnosilac prijave.

Prema Cjenovniku Službenog glasnika RS za objavljivanje upisa u sudski registar, brisanje iz sudskog registra, stečaji, likvidacije i ostale sudske oglase, cijena po jednom kucanom redu na formatu A4 iznosi 7,00 KM.

Izrada pečata privrednog društva
Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji privrednog društva. Izrada pečata iznosi 35-70 KM.

Komunalna taksa za isticanje firme
Svaka opština/grad u Republici Srpskoj, svojim odlukama propisuje visinu komunalnih taksi, koje se kreću od 400-3000 KM u zavisnosti od djelatnosti.

PDV i Carinski broj
Prijava obveznika PDV vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ukoliko je riječ o privrednom društvu za koje se procjenjuje da će ostvariti godišnji prihod preko 50.000 KM, obavezan je upis u registar obveznika indirektnih poreza (radi ulaska u sistem PDV) koji se vrši u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a plaća se 15 KM. Za poslove spoljnotrgovinskog prometa plaća se dodatnih 15 KM.

Lice koje podliježe obavezi PDV, u prilogu zahtjeva, dostavlja slijedeću dokumentaciju (u originalu ili kopijama čija ovjera nije starija od 60 dana):

 a) pravno lice:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima kod svih vrsta registracija za PDV;
 2. Uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.

b) fizičko lice – samostalni preduzetnik:

 1. Rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičkog lica – građanina koji želi dobrovoljno da se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav 6., člana 61. i člana 57. stav 12. Zakona o PDV-u;
 2. Ovjerena kopija lične karte vlasnika;
 3. Uvjerenje/potvrdu o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.
  • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 10,00 KM; Kao svrhu doznake naznačiti: Taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.
  • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 20,00 KM; Kao svrhu doznake naznačiti: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje.

Prijava za upis u registar carinskih obveznika, vrši se kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U prilogu zahtjeva, registrovano lice u BiH koje obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju u originalu ili kopijama čija ovjera nije starija od 60 dana:

a) za pravna lica:

 1. Rješenje nadležnog suda, a ostala lica rješenje od drugog nadležnog tijela za obavljanje poslovne djelatnosti,
 2. Uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH,
 3. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune),
  • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 10,00 KM; Kao svrhu doznake naznačiti: Taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 20,00 KM; Kao svrhu doznake naznačiti: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje: www.uino.gov.ba.

Prijava privrednog društva i zaposlenih Poreskoj upravi RS
Prijava privrednog društva i zaposlenih vrši se u Poreskoj upravi. Novoregistrovani poslodavci ne moraju da idu u fondove pojedinačno da bi svoje zaposlene registrovali za doprinose.

Informacije i obrasci na internet stranici Poreske uprave: www.poreskaupravars.org.

Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine
(Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite)
Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

Rješenje izdaje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a naknada za ovo rješenje iznosi 10 KM.

Napomena:

 • Da bi privredno duštvo počelo sa radom neophodno je da kupi i fiskalnu kasu, koja sa montažom i ugovorom o godišnjem servisiranju košta oko 1.000 KM.
 • Privredno društvo mora imati poslovni prostor – sjedište u odgovarajućoj kancelariji (ne može biti stan ili kuća) i jedno lice u radnom odnosu
 • Poželjni su i podaci o ovlaštenom knjigovođi

Dragana Kokot

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly