Poziv privrednicima da omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih škola

Privredna komora Republike Srpske poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2021/22 godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja, odnosno srednjim školama u Republici Srpkoj u cilju podizanja nivoa znanja i vještina učenika, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Proces unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i prilagađavanje potrebama tržišta rada  zahtijeva uključivanje  poslovnih subjekata u realizaciju praktične nastave, u cilju povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim vještinama koje se mogu steći u realnoj radnoj sredini. Posvećenost privrednih subjekata u odgovarajućem broju i kvalitetu je od velike važnosti za unapređenje kvaliteta praktične nastave učenika sa dualnim elementima. Preduzeća koja budu realizovala praktičnu nastavu imaće obavezu da obezbijede kadrovske potencijale u smislu stručnih lica, odnosno mentora za praktičnu nastavu, te materijalno-tehničke uslove koji se odnose na sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu.

U skladu sa novim nadležnostima, definisanim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Privredna komora Republike Srpske će sprovoditi obuke mentora, odnosno lica u radnom odnosu u poslovnom subjektu koja su zadužena za učenike na praktičnoj nastavi. Pored toga, Komora će provjeravati ispunjenost uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, te voditi Registar ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavca.

S tim u vezi, privrednici treba da popune upitnik (u prilogu) o iskazivanju interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave za srednja stručna zanimanja, nakon čega će Komora dostaviti listu zaintresovanih poslovnih subjekata za izvođenje praktične nastave Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

UPITNIK-Iskazivanje interesa

Print Friendly

Leave a Reply