Privredna komora RS je potpisala sa GIZ-om Memorandum o razumijevanju za realizaciju aktivnosti na projektu „Inovacije i digitalizacija MSP u BiH“

Privredna komora Republike Srpske je 10. Maja 2019. godine potpisala Memorandum o saradnji sa GIZ GmbH kojim je izdvojena kao jedan od ključnih aktera i saradnika na realizaciji projekta „Inovacije i digitaklizacija MSP u BiH“.
Kroz raniju uspješnu saradanju sa GIZ-om PKRS je realizovala niz značajnih projekata kojima je neposredno doprinijela razvoju privrednih društava i privrede u Republici Srpskoj.
Značajno je istaći da je predviđeno da ovaj projekat traje 2,5 godina od marta 2019. godine a već je dobio svoj nastavak od dodatnih 2,5 godina. U početnim fazama reaklizacije idejnih ciljeva ovog projekta je PKRS svojim stručnim radom doprinijela vlastitoj afirmaciji kao kljuičnog partnera na projektu.
Primarni cilj projekta, koji će se u ovoj fazi provodi od marta 2019 do septembra 2021. godine, je da obezbjedi podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH da unaprijede svoje inovacione kapacitete putem korištenja digitalnih tehnologija, a kroz aktivnosti koje će u MSP unaprijediti razumjevanje prilika koje proizilaze iz poslovnih inovacija baziranih na digitalnim rješenjima, unaprijediti raspoloživost odgovarajuće podrške za preduzeća u ovoj oblasti, te unaprijediti saradnju MSP sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija.
Ujedno je sa GIZ-om Memorandum o razumijevanju potpisao i ICBL.
U toku su zajedničke aktivnosti a najznačajnijim od njih ističemo i studijsku poosjetu Regiji Berlin – Bradenburg od 13.-16. Maja 2019. godine.
Kroz dva dana posjeta razvojnim agencijama, Institutu za digitalnu transformaciju, Visokoj školi i drugim privrednim društvima delegacija iz BiH je imala mogućnost da ostvari kontakte, upozna načine postizanja digitalne transformacije i dobije podršku za realizaciju istih u BiH.

Print Friendly

Leave a Reply