”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

Početna 9 Tenderi 9 ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

12.04.2022.

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 06.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.03.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Dva poslovna prostora u poslovno-stambenom objektu spratnosti Po+P+2+M i Po+P+3+M u Ulici Prvog Krajiškog Korpusa i Ulici Petra Kočića Banja Luka, izgrađeni na parceli označenoj kao k.č. broj 76/46 upisanoj u Zemljišno-knjižni izvadak broj 305 k.o. SP-Banjaluka, a koja parcela se po novom premjeru odnosi na k.č. broj 1488/1 upisana u Posjedovni list broj 3915 Banjaluka 7 i to:

  1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 1, ukupne površine 107,46 m2 (podrum 62,32 m2, prizemlje 45,14 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 195.466,13 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

  1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 2, ukupne površine 105,08 m2 (podrum 57,20 m2, prizemlje 48,08 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 214.164,26 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

Poslovni prostor pod A) i poslovni prostor pod B) fizički su spojeni i čine jednu cjelinu, te se prodaju zajedno. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 409.808,39 KM.

NAPOMENA: Nepokretnosti koje su predmet prodaje nisu upisane u Knjigu uloženih ugovora iz razloga što objekat u kojem se nalaze nema upotrebnu dozvolu.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 40.981,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 13.05.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić