Prva javna prodaja, „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad

By 23. јуна 2023. Tenderi No Comments

„FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju

Industrijska zona, Poljavnice bb

Broj: 67 0 St 003231 23 St

Datum: 12.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 160 i 161. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), i Odluke Skupštine povjerilaca „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju od 27.04.2023. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

PRVU JAVNU PRODAJU

(PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA)

za prodaju pokretne imovine

 

Stečajni dužnik „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju javnim prikupljanjem pismenih ponuda (u zatvorenim i zapečaćenim kovertama) prodaje pokretnu imovinu i to:

 

Red.

broj

Naziv Opis Količina Procijenjena cijena u KM
1. Mlin BIO-TECHNIK Poljska, 2001. 2 9.000,00
2. Presa MVS AMANDUSHAL Njemačka, 2007. 1 18.000,00
3. Šumski traktor FGM 1990. god, neispravan 1 3.200,00
4. Motorna pila STHIL STIHL Njemačka 1 80,00
5. Azbestna traka ručna izrada 1 250,00
6. Sistem za izvlačenje otpada ručna izrada 1 200,00
7. Računar neispravan 1 10,00
8. Printer HP, 2012. 1 10,00
9. Pumpa CAT Prva petoletka Srbija, 1 360,00
10. Fiskalna kasa Mikroelektronika Banja Luka 1 50,00

 

Procijenjena vrijednost pokretne imovine, prema procjeni stalnog sudskog vještaka od 31.05.2023. godine iznosi 31.160,00 KM.

Prodaja javnim prikupljanjem pismenih ponuda (otvaranje zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda) održaće se 10.07.2023. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Zanatska 20, sa početkom u 14:30 časova.

Imovina se prodaje u cjelosti (u paketu), u viđenom, postojećem pravnom i faktičkom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i nikakve naknadne reklamacije se neće primati. Uvid u stanje imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel. broj 065/646-369.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 3.100,00 KM, koji je potrebno uplatiti najkasnije dva dana prije dana održavanja javne prodaje na račun „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju broj: 5551000061968612, otvoren kod Nove  banke a.d. Banja Luka.

Minimalna prodajna cijena na ovoj javnoj prodaji iznosi 50% od procijenjene vrijednosti imovine.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja do 10.07.2023. godine dostave zatvorenu pismenu ponudu, uplate navedeni iznos depozita i potpišu izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Uredno zatvorene i zapečaćene pismene ponude mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju, adresa: Industrijska zona, Poljavnice bb Novi Grad, vodeći računa da pristignu na odredišnu poštu do dana 08.07.2023. godine. Takođe, zatvorene pismene ponude mogu se dostaviti i neposredno Komisiji na dan održavanja javne prodaje i to 30 minuta prije početka održavanja javne prodaje, odnosno do 14:00 časova.

Na koverti je potrebno naznačiti da se radi o PONUDI ZA JAVNU PRODAJU sa naznakom „NE OTVARATI“.

Ponuda treba da sadrži:

  • Osnovne podatke o ponuđaču, za pravno lice: izvod iz sudskog registra, broj transakcionog računa, JIB, broj telefona i adresa, a za fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta;
  • Iznos ponude izražen u konvertibilnim markama sa naznakom da se ista odnosi na prodaju pokretne imovine „FABRIKA PELETA“ d.o.o. Novi Grad, u stečaju,
  • Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ukoliko je podnosilac pravno lice.

 

Javna prodaja će se održati i kad je dostavljena samo jedna ponuda.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje javne prodaje.

Nakon otvaranja ponuda utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču ukoliko je ponuđena cijena iznad minimalne cijene. Cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos depozita kupac je dužan uplatiti na račun Društva u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 8 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos depozita.

Kupac je, nakon što uplati kupoprodajnu cijenu, dužan pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove: porezi, takse, naknade i drugi troškovi koji mogu nastati u vezi sa kupoprodajom imovine snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Suda, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici Privredne komore Republike Srpske.

 

 

Stečajni upravnik

Print Friendly

Leave a Reply