O G L A S o prodaji pokretne imovine: “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

By 5. априла 2021. Tenderi No Comments

“Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

Jasenovačkih logoraša 4a

BANJA LUKA

Broj: 04-01-73/2021

Datum: 01.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 18.08.2020. godine, stečajni upravnik dana 3.4.2021. godine objavljuje:

 

 O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

  1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Jasenovačkih logoraša 4a, Banja Luka, i to:

  1. RAČUNARSKA OPREMA – „u paketu” po početnoj cijeni od 30.190,00 KM.
  2. KANCELARIJSKA OPREMA – “u paketu” po početnoj cijeni od 8.108,85 KM

 

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju, Banja Luka, gore navedena imovine se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Detaljna specifikacija  predmeta licitacije pod A i B koja se prodaju “u paketu”, se može dobiti na uvid svakim radnim danom u sjedištu Instituta na adresi Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka od 8 do 16 časova.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562099-815918-3915 kod NLB banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova lično na adresu stečajnog dužnika ili putem pošte sa naznačenim datumom. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u sjedištu stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, dana 21.04.2021. godine u 13 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od tri dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664 i 065585773.

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                                    Dijana Ostić, dipl.ek.

Print Friendly

Leave a Reply