„SANTANA“ d.o.o. u stečaju: PRVO JAVNO NADMETANJE za prodaju imovne stačajnog dužnika

By 15. марта 2021. Tenderi No Comments

„SANTANA“ d.o.o. u stečaju                       57 0 St 098820 12 St

BANJA  LUKA, Veljka Mlađenovića bb

Broj: 02/21

Datum: 13. 03.2021.god.

 

Na osnovu člana 105, 106, i 107,   Zakona o stečajnom postupku – prečišćeni tekst (Sl. gl. RS  br. 26/10 ), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.gl. RS br. 59/03,85/03 64/05), i odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 09.03.2021.god. stečajni upravnik, dana 13.03.2021.god.:

Objavljuje
PRVO JAVNO NADMETANJE  (LICITACIJU)
za prodaju imovne stačajnog dužnika

Poslovni proctor u privredi, skladišna hala sa  kancelarijskim prostorijama površine 596m2, upisan u poduložak br. 3 sa pratećim idealnim dijelom uređenog građevinskog zemljišta (1207m2 sa objektom) na dijelu parcele k.č. br. 1085/8 upisane u L.N. br.1292 k.o. Vrbanja -2 Banja Luka u ulici Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.

Napomene: Poslovni prostor se nalazi pod hipotekom, zemljište nije definisano, već je sastavni dio i drugih vlasnika (po ranije utvrđenoj raspodjeli- zajedničko korištenje).

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troš., porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

 

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 504.124,00 KM,                a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Na prvoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 10 – 14 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 063/790-272 , Vlajko Gurešić.

 

Javna prodaja imovine održaće se dana 16.04.2021.god. u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (Velika sala), Gundulićeva br.108, sa početkom u 1300 časova.

Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije dva dana prije održavanja licitacije. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika broj: 562-099-81119729-48 otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 14.04.2021 god. ne mogu učestvovati na licitaciji.

– Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.

– Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli suda.

– Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 30  dana od dana održavanja javne prodaje,

– Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku isto se ponavlja sa trećerangiranim kupcem , ako i trećerangirani kupac  ne uplati cjelokupan iznos ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati neuspjelom.

– Uplaćeni depoziti za izlicitiranu imovinu i ne zaključeni ugovor o kupoprodaji se ne vraćaju.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

 

 

 

 

Print Friendly

Leave a Reply