”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 • Početna
 • 9
 • Početna
 • 9
 • Tenderi
 • 9
 • ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

11.08.2022.

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Datum: 11.08.2022. godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine i 03.03.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Stan u Ulici Despota Stefana Lazarevića:

List nepokretnosti Br.kat.parcele Površina (m2) Stan br.
1663/22 k.o. Budžak 32/12 96,19 M/7

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi 141.400,00 KM, a prema nalazu vještaka građevinsko-arhitektonske struke za oblast građevinarstvo, Malić Milje iz Banjaluke.

NAPOMENA:

 • Stan nije upisan u katastar nepokretnosti
 • Pravosnažnom presudom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci br. 57 0 Ps 133615 21 Ps od 22.02.2021. godine utvrđeno je pravo svojine stečajnog dužnika na nekretnini koja je predmet prodaje
 • Pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka pokrenut je od strane B2 kapital d.o.o. Sarajevo izvršni postupak broj 57 0 Ip 122045 17 Ip na zemljištu na kojem je izgrađena predmetna nekretnina
 • Pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luka u toku je parnični postupak broj 57 0 Ps 137156 21 Ps pokrenut po tužbi stečajnog dužnika radi utvrđenja izvršenja nedopuštenim na dijelu nekretnina koje su predmet prodaje u postupku 57 0 Ip 122045 17 Ip

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 14.140,00 KM

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  1/3 od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 21.09.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

 

Stečajni upravnik:

Andreja Trišić