inspekcijeS obzirom na to da je rad inspektora sa lokalnog i republičkog nivoa često nekoordinisan, da postoje duple kontrole i različita tumačenja propisa, Vlada Srpske odlučna je da krene u reformu Inspektorata RS i objedinjavanje svih inspekcija.

Vlada je ovim prihvatila primjedbe poslovne zajednice na rad inspekcija u RS i njihov zahtjev da posebna pažnja u naredne tri godine bude posvećena ovom pitanju.

– Postojeće rješenje ima za posljedicu da inspektori sa lokalnog i republičkog nivoa obično rade nekoordinisano, zbog čega dolazi do preklapanja nadležnosti, duplih kontrola, a nerijetko i do različitog tumačenja propisa – istakli su u Vladi.

Ističu da će reforma inspekcija biti rađena zajedno sa Savezom opština i gradova RS, s ciljem objedinjavanja inspekcija svih nivoa vlasti u Inspektorat RS.

Programom ekonomskih reformi za iduće tri godine propisano je da 2018. bude urađena analiza stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima, za šta je zaduženo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS i Inspektorat RS.

Ove dvije institucije tokom 2019. godine treba da izrade i usvoje akcioni plan za reformu inspekcija u Srpskoj.

Cilj je da u 2020. godini bude konačno reformisan Inspektorat i objedinjene sve inspekcije.

– Reforma inspekcija bi trebalo da ima neutralan efekat na budžet – istakli su u Vladi i dodali da bi reforma trebalo da utiče na rast i konkurentnost privrede.

Dodali su da postoji rizik da lokalne zajednice pokažu otpor zbog uzimanja nadležnosti inspekcija.

Iz Inspektorata RS su rekli da su do sada u više navrata isticali da bi jačanje funkcionalne povezanosti svih inspekcija omogućilo mnogo efikasnije i efektivnije organizovanje nadzora.

– Bilo bi omogućeno i ekonomičnije korišćenje raspoloživih finansijskih i kadrovskih resursa, kao i smanjenje inspekcijskog opterećenja privrednih subjekata – rekla je portparol Inspektorata Dušanka Makivić.

Predstavnici Inspektorata su na sjednici Predsjedništva Saveza opština i gradova RS u septembru ove godine dali podršku izgradnji što efikasnije mreže inspektora.

Poslovna zajednica

U Privrednoj komori RS i Uniji udruženja poslodavaca RS su rekli da traže unapređenje postupaka kontrole, rada pravosuđa, sistemske reforme i druge mjere.

– Insistiramo na formiranju jedinstvene inspekcije da bi bile izbjegnute duple i neplanske inspekcijske kontrole privrednih subjekata – saglasni su u poslovnoj zajednici.

Izvor: Glas Srpske

Leave a Reply