Treći javni poziv za sufinanciranje projekata – CREDO Krajina

Credo KrajinaOBJAVLJEN TREĆI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ SREDSTAVA RAZVOJNOG FONDA PROJEKTA CREDO KRAJINA FINANCIRANOG OD STRANE ŠVEDSKE

TREĆI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina finansiranog od strane Švedske
I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (grantova) privrednim subjektima sa područja Krajine, za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera. Sredstva se dodjeljuju iz razvojnog fonda projekta CREDO Krajina (Projekat).
I.I. Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima
 Minimalan iznos granta: 5.000,00 KM,
 Maksimalan iznos granta: 30.000,00 KM.
I.II. Sufinansiranje
Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos koji može biti odobren korisnicima, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika.
I.III. Trajanje projekata
Period implementacije projekta ne može biti duži od 2 mjeseca.
II. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava Razvojnog fonda mogu biti:
 Privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica koji u tom organizacionom obliku posluju najmanje dvije godine, pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća i koji pripadaju sljedećim privrednim sektorima: prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), metaloprerada, drvoprerada, kao i privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica iz sektora proizvodnje kože i obuće bez obzira na veličinu privrednog subjekta. Kategorija MSP definiše se u skladu sa Preporukom Evropske Komisije, broj 2003/361 („Službeni glasnik Evropske unije, L124/36, 2003. godine).
 Pravo korišćenja sredstava imaju samo privredni subjekti iz ove tačke koji imaju sjedište u jednoj od sljedećih jedinica lokalne samouprave:
Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Dobretići, Drvar, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.
III. OCJENA PRIJAVA
Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:
 Prihvatljivost podnosioca prijave,
 Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela granta,
 Kompletnost prijave,
 Kvalitet predloženih projekata.
Izbor korisnika sredstava će se izvršiti prema prema rang listi prispjelih i ocijenjenih prijava i to do raspoloživih sredstava razvojnog fonda.
IV. PODNOŠENJE PRIJAVA
Uslovi za prijavu, način prijavljivanja, uputstva, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku:
http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu,_3._poziv.zip
Rok za podnošenje prijava je 04.04.2016.godine, do 15.00 časova.

Prijave se dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti „Prijava za razvojni fond, ne otvarati prije sastanka Komisije razvojnog fonda“.

Print Friendly

Leave a Reply