Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju: Druga javna licitacija za prodaju imovine

By 30. јула 2021. Tenderi No Comments

  Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju

 Dana,   28.7.2021. godine

Broj: 57 0 St 128926 19 St

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad Tvornicom opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka od 27.5.2021. godine i Odluke Suda od 15.6.2021. godine, stečajni upravnik, dana 28.7.2021. godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju imovine (nekretnine i pokretne stvari)

 1. Prodaje se imovina Tvornice opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb i to :

 

 1. nekretnine upisane u List nepokretnosti broj: 841 Katastarska opština Zalužani i to:

–    Parcela broj 810/5  TIMARI Njiva 5. klase, površina 1.013 m2;

–    Parcela broj 811/3  JASIK Njiva 5. klase, površina 107 m2.

 

(i) Navedene nekretnine se prodaju u skladu sa odredbama člana 157. Zakona o stečaju prema propisima o prinudnom izvršenju, tako da se na drugoj javnoj prodaji nepokretnosti ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, prema procjeni tržišne vrijednosti koju je sačinio Radenko Vukovića, vještak građevinsko – arhitektonske struke, od 17.11.2020. godine, od čega procijenjena tržišna vrijednost:

– parcela broj 810/5    iznosi         59.767,00 KM,

– parcela broj 811/3    iznosi           6.313,00 KM.

 

(ii) Na drugoj javnoj prodaji, nekretnine se ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, tj. nekretnine se ne mogu prodati za iznos manji od 22.004,64 KM. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  nekretnina iznosi 10% procijenjene vrijednosti nekretnina koje se nude na ovoj licitaciji, tj. 6.608,00 KM.

 

 

 1. pokretne stvari, po procjenjenoj vrijednosti u skladu sa procjenom dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine i procjenom mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, tako da se na drugoj javnoj prodaji, pokretne stvari ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti.

Ukupna procijenjena tržišna vrijednost pokretnih stvari koje su predmet prodaje iznosi 1.218.019,00 KM.

 

(i) Na pokretnim stvarima – osnovna sredstva, u procjeni dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine pod rednim brojem 1. mašine, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo, izuzev pod rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77. Pokretne stvari po rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77, nisu predmet prodaje.

Na zalihama i repromaterijalu u procjeni mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, koje su predmet prodaje pod rednim brojem 28, 29 i 75, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Milanka Pećanca iz Banja Luke.

 

(ii)  Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

 

(iii) Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za sve pokretne stvari. Prodaja pokretnih stvari prema priloženim specifikacijama uz nalaz i mišljenje vještaka i procjenitelja moguća je pojedinačno po grupama.

 

(iv) Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  pokretnih stvari iznosi 10% procijenjene vrijednosti pokretnih stvari koje se nude na ovoj licitaciji.

 

Početna prodajna cijena pokretnih stvari prema grupama iznosi:

Red.broj Naziv grupe Procijenjena tržišna vrijednost –KM Minimalna vrijednost na prvoj prodaji – KM Depozit za učešće na licitaciji – KM
1.

Mašine

(izuzev pod red. brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77)

 

 

 

1.212.496,00

403.761,17

 

 

 

121.249,60

2. Kalem za produžni kabal 3×1,5×25 m, 51 kom

 

1.275,00

424,57

 

 

127,50

3. Kalem za produžni kabal 3×1,5×50 m, 18 kom

 

 

720,00

239,76

 

 

72,00

4. Polovinke 33x19x10, 5040 kom

 

3.528,00

1.174,82

 

 

352,80

UKUPNO: 1.218.019,00 405.600,32 121.801,90

 

 

 1. Uvid u stanje imovine, a koja je poimenično navedena u nalazu koji je sačinio Radenko Vuković, vještak građevinsko – arhitektonske struke, u nalazu koji je sačinio dr Milan Tica, vještak mašinske struke i nalazu koji je sačinila mr Božane Bojić, ovlašteni procjenitelj, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Tvornica opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb (posljednji dan uvida u stanje imovine je 28.8.2021. godine).

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Imovina (nekretnine i pokretne stvari) se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
 2. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit/depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 28.8.2021. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 1. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV na pokretne stvari, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 2.9.2021. godine (četvrtak) sa početkom u  14 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.
 2. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji kod notara (nekretnine)/ugovor o kupoprodaji (pokretne stvari), a u roku od 30 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 30 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.
 3. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 5 dana nakon nadmetanja.
 5. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’, dnevnom listu ,,Dnevni avaz’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

 

Print Friendly

Leave a Reply