“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju: Oglas o javnoj prodaji pokretne i nepokretne imovine

By 2. децембра 2020. Tenderi No Comments

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju

Karađorđeva 239

Banja Luka

 

Broj: 127-11/20

Datum: 30.11.2020.

 

Na osnovu člana 155.,160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 24. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 07.09.2020. godine, stečajni upravnik dana 01.12.2020. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 

  1. A) PREDMET PRODAJE

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “URANAK PRODUKT” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ul. Karađorđeva 239, Banja Luka, i to:

1) Poslovni prostor u privredi, površine 97 m2, prizemlje stambeno-poslovnog objekta, u Banjaluci, ulica Karađorđeva br.239, katastarska čestica br. 149, upisana u banjalučki katastarski srez, katastarske opštine “Čifluk”, u list nepokretnosti br. 472/3. Poslovni prostor se sastoji o prodajnog, kancelarijskog i proizvodnog dijela gdje je duži niz godina obavljana pekarska djelatnost.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 140.636,64 KM a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

2) kancelarijska oprema: sef, radni sto (2 kom), stolice (3 kom), računar+monitor+tastatura, štampač, faks, ručni kalkulator, fiskalna kasa, stolaža, kauč, fotelja, grijalica, komoda.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 300,00 KM

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika “URANAK-PRODUKT d.o.o. – u stečaju, Banja Luka, navedena imovina se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji. Na prvoj javnoj licitaciji pokretna imovina-kancelarijska oprema ne može se prodati ispod ½ od procjenjene vrijednosti.

  1. B) PRAVO I USLOVI NADMETANjA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude i uplate garantni depozit na račun stečajnog dužnika broj: 567 241 11001242 96 kod “Sberbank” a.d. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM i to zaključno sa 15.12.2020. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu u zatvorenoj koverti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (poslovni prostor u privredi i kancelarijska oprema) na adresu: „Trend“, Knjigovodstveni biro, Kralja Alfonsa XIII br.20, Banjaluka, predmet br: 570St13017619St, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17.12.2020. godine do 16:00 časova. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Ako je ponuđač pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz nadležnog registra (ne stariji od 60 dana), te kopiju lične karte ovlaštenog lica za zastupanje, ako je ponuđač fizičko lice, potrebno je uz ponudu priložiti kopiju lične karte ponuđača. Također, u zatvorenoj koverti potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu o gubitku prava na povrat depozita u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom iz 2017 g. Ista se može potpisati i prije početka licitacije u sali suda.

  1. V) VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, dana, 18.12.2020. godine (petak) u 13:00 časova.

Za najpovoljnijeg ponuđača biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos/vrijednost za predmet prodaje. U slučaju dostavljenih ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije zaprimljena.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i treće rangiranog ponuđača, vratiće se depozit u roku od 8 (osam) dana po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja-garantnog depozita, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač sa utvrđene rang liste.

  1. G) OSTALO

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troš., porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

Za pregled predmeta prodaje, dokumentacije i sve dodatne informacije, možete se obratiti na tel.065/623-347.

Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Euro Blic” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Stečajni upravnik

                                                                                                                                                       Dragan Krošnjar

Print Friendly

Leave a Reply