Usluge Garantnog fonda Republike Srpske

By 15. фебруара 2016. Novosti iz Komore No Comments

Izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija za obezbjeđenje dijela obaveza po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između poslovnog subjekta sa sjedištem u Republici Srpskoj i banke ili druge finansijske organizacije, osnovna je djelatnost Garantnog fonda Republike Srpske.
Garantni fond RS ne može izdavati garancije između poslovnih subjekata , niti može plasirati kreditna sredstva.
Garancije se ne mogu izdavati za refinansiranje odnosno reprogram ranije odobrenih kredita ako isti nisu bili podržani garancijom Garantnog fonda RS.
Garantno -kreditne linije su :
• garantno-kreditna linija za start up
• garantno-kreditna linija za poljoprivredna gazdinstva
• garantno-kreditna linija za poljoprivredu
• garantno-kreditna linija za preduzetnike
• garantno-kreditna linija za privredna društva
• garantno-kreditna linija za podršku izvozu
Garancija može maksimalno iznositi do 50% traženog kredita, odnosno u apsolutnom iznosu od 50.000,00 KM do 1.500.000,00 KM zavisno od vrste garantno-kreditne linije. Za izdanu garanciju nalogodavac garancije (tražioc kredita ) plaća premiju za rizik kvartalno u skladu sa odredbama Pravilnika o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama (Službeni glasnik RS 45/2015). Kalkulaciju troškova po osnovu garancije, zavisno od visine garantovanog iznosa i stope premije za korištenje garancije možete naći na web sajtu Garantnog fonda www.garantnifondrs.org.
Uslovi izdavanja garancija definisani su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama (Službeni glasnik RS 45/2015) i Uputstvom o primjeni Pravilnika o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama koji se mogu naći na sajtu Garantnog fonda RS www.garantnifondrs.org.
Garantni fond RS ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa slijedećim finansijskim posrednicima :
1. Investiciona razvojna banka RS Banja Luka
2. Komercijalna banka AD Banja Luka
3. NLB razvojna banka AD Banja Luka
4. Nova banka AD Banja Luka
5. MF banka AD Banja Luka
6. SBERBANK AD Banja Luka
7. HYPO ALPE-ADRIA BANK AD Banja Luka
8. UNICREDIT BANK AD Banja Luka
9. MIKROFIN Banja Luka
10. ZIRAATBANK Banja Luka
Sva pitanja i nejasnoće oko izdavanja garancija mogu se postaviti putem e-maila info@garantnifondrs.org ili putem linka http://garantnifondrs.org/language/bs/about-us/f-a-q/

Print Friendly

Leave a Reply