Na osnovu Statuta Privredne komore Republike Srpske, Upravni odbor Privredne komore Republike Srpske, utvrđuje visinu naknade za poslovne usluge Komore.

Privredna društva i drugi subjekti, kojima Privredna komora Republike Srpske, izdaje dokumenta po osnovu vršenja javnih ovlaštenja i po osnovu pružanja poslovnih usluga plaćaju utvrđene naknade u konvertibilnim markama. Naknade za usluge po osnovu javnih ovlaštenja primjenjuju se u jedinstvenom komorskom sistemu, a naknade za poslovne usluge primjenjuju se za poslovne usluge koje pruža Privredna komora Republike Srpske, s tim da područne privredne komore, na osnovu uslova poslovanja u pojedinim regionima, mogu autonomno urediti visinu naknada za pojedine poslovne usluge koje one pružaju.

Subjekti, koji nisu članovi Privredne komore Republike Srpske, kao i članovi Komore koji ne izmiruju svoju obavezu uplate članarine šest mjeseci i duže, plaćaju naknade po ovoj odluci u dvostrukim iznosima utvrđenim u pojedinačnim stavkama, dok su kulturne, humanitarne i druge slične organizacije i njihovi članovi oslobađene plaćanja naknade za usluge.

Na visinu utvrđenih naknada obračunava se i porez na usluge, u skladu sa važećim zakonskim propisima, u visini od 17%.

Print Friendly