Vlada juri investitore, dug blokira iznošenje dobiti

Vla­da RS že­li do­da­tno pod­sta­ći stra­na ula­ganja i s tim ciljem na­mje­ra­va uves­ti niz no­vi­na, me­đu ko­ji­ma je i da lo­kal­ne za­je­dni­ce bu­du oba­ve­za­ne da joj re­do­vno dos­tavljaju in­ves­ti­ci­one pro­je­kte ko­je će nu­di­ti stran­ci­ma.

No­vi­ne oče­ku­ju i in­ves­ti­to­re i ubu­du­će će im bi­ti one­mo­gu­će­no da izno­se do­bit iz RS pri­je ne­go što po­rez i dru­ge oba­ve­ze upla­te do posljednje mar­ke.

No­va rje­šenja pre­dvi­đe­na su Pri­je­dlo­gom za­ko­na o stra­nim ula­ganjima ko­ji je Vla­da upu­ti­la na usva­janje u Na­ro­dnu skup­šti­nu RS.

U njemu je na­ve­de­no da gra­do­na­čel­ni­ci i na­čel­ni­ci op­šti­na naj­manje je­dnom go­dišnje dos­tavljaju Mi­nis­tar­stvu za eko­nom­ske odno­se i re­gi­onal­nu sa­radnju RS in­ves­ti­ci­one pro­je­kte ka­ko bi bi­li pred­stavljeni po­ten­ci­ja­li za ula­ganje u lo­kal­nu za­je­dni­cu. Mi­nis­tar­stvo za eko­nom­ske odno­se i re­gi­onal­nu sa­radnju i pred­sta­vniš­tva RS u inos­tran­stvu pro­mo­vi­sa­će pro­je­kte na in­ves­ti­ci­onim sku­po­vi­ma i u di­rek­tnim kon­ta­kti­ma sa stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma i objavljiva­ti ih na svo­jim in­ter­net stra­ni­ca­ma na­mi­jenjenim za pro­mo­ci­ju stra­nih ula­ganja.

Lo­kal­ne za­je­dni­ce bi­će u oba­ve­zi da spro­vo­de i pos­tin­ves­ti­ci­onu po­dršku kroz re­do­vne po­sje­te po­slo­dav­ci­ma, pri­kupljanje in­for­ma­ci­ja o njiho­vom po­slo­vanju, pla­no­vi­ma ra­zvo­ja i even­tu­al­nim pro­ble­mi­ma. Krajnji cilj je da oni bu­du za­drža­ni u Srpskoj i da no­vim ula­ganjima pro­ši­ru­ju po­slo­vanje. Mi­nis­tar­stvo za eko­nom­ske odno­se i re­gi­onal­nu sa­radnju će u sa­radnji sa pred­sta­vni­ci­ma gra­do­va  i op­šti­na pre­dla­ga­ti mje­re za una­pre­đenje po­slo­vnog am­bi­jen­ta.

Sa is­tim ciljem dje­lo­va­će i Sa­vjet za stra­ne in­ves­ti­to­re RS, či­ji će za­da­tak bi­ti da po­ma­že i pod­sti­če stra­na ula­ganja i una­pre­đu­je po­slo­vni am­bi­jent za stra­ne in­ves­ti­to­re. Sa­vjet či­ne pred­sta­vni­ci mi­nis­tar­sta­va, Pri­vre­dne ko­mo­re RS, je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mou­pra­ve i stra­nih ula­ga­ča.

– Za­da­ci Sa­vje­ta su da ra­zma­tra stra­te­gi­ju pod­sti­canja stra­nih ula­ganja u RS i da­je smjer­ni­ce to­kom njene izra­de, ana­li­zi­ra po­slo­vno okru­ženje za stra­na ula­ganja i pre­dla­že mje­re ra­di ot­klanjanja ogra­ni­ča­va­ju­ćih fa­kto­ra za stra­ne ula­ga­če – pro­pi­sa­no je pre­dlo­že­nim za­ko­nom.

Pre­dvi­đe­no je i da stra­ni in­ves­ti­tor do­bit mo­že izni­je­ti tek ka­da ispu­ni sve po­res­ke i dru­ge oba­ve­ze ko­je se ti­ču ja­vnih pri­ho­da u RS. De­fi­ni­sa­no je i da po­slo­vni su­bje­kat u stra­nom vla­sniš­tvu ima is­ta pra­va, oba­ve­ze i od­go­vor­nos­ti kao i do­ma­ći.

Srpska ima Za­kon o stra­nim ula­ganjima, ali su vre­me­nom uoče­na ogra­ni­čenja pra­kti­čne pri­ro­de i po­tre­ba da po­je­di­ne odre­dbe bu­du pre­ci­zi­ra­ne. Po­red to­ga, Par­la­ment BiH usvo­jio je iz­mje­ne Za­ko­na o po­li­ti­ci di­rek­tnih stra­nih ula­ganja u BiH, što je ta­ko­đe uti­ca­lo na stav Vla­de da pris­tu­pi do­no­šenju no­vog za­ko­na.

U Vla­di su is­ta­kli da no­vim rje­šenjima uspos­tavljaju di­rek­tnu ve­zu izme­đu po­slo­vne za­je­dni­ce, je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mou­pra­ve i re­pu­bli­čke vlas­ti.

– S ob­zi­rom na ulo­gu i zna­čaj gra­do­va i op­šti­na u pri­vla­čenju stra­nih ula­ganja i zna­čaj sa­radnje lo­kal­nog i re­pu­bli­čkog ni­voa, za­kon ima odre­dbe ko­je to de­fi­ni­šu. Cilj je ot­klanjanje pre­pre­ka u po­slo­vanju i pod­sti­canje in­ves­ti­to­ra na re­in­ves­ti­ranje – na­ve­li su u Vla­di i izra­zi­li oče­ki­vanje da će za­kon ima­ti po­zi­ti­van uti­caj na budžet kroz ve­ću po­res­ku disciplinu i de­fi­ni­sanje no­vih pra­vi­la za izno­šenje do­bi­ti stra­nog in­ves­ti­to­ra.

Pred­sje­dnik Sa­ve­za op­šti­na i gra­do­va RS Ljubi­ša Ćo­sić re­kao je da je pro­pi­si­vanje oba­ve­ze lo­kal­nim za­je­dni­ca­ma da dos­tavljaju pro­je­kte Vla­di ko­rak na­pri­jed ka pri­vla­čenju stra­nih in­ves­ti­ci­ja.

– Dru­ga­či­je je kad nas Vla­da zas­tu­pa u pred­stavljanju pro­je­ka­ta, a dru­ga­či­je ka­da to ra­de gra­do­na­čel­ni­ci i na­čel­ni­ci. To je do­bar na­čin da se obje­di­ne svi pro­je­kti iz 64 lo­kal­ne za­je­dni­ce u RS i da bu­du pre­zen­to­va­ni na svim eko­nom­skim fo­ru­mi­ma i dru­gim sku­po­vi­ma – is­ta­kao je Ćo­sić i do­dao da Sa­vez op­šti­na i gra­do­va poz­dravlja do­no­šenje pre­dlo­že­nog za­ko­na o stra­nim ula­ganjima.

Stra­te­gi­ja

Pri­je­dlo­gom za­ko­na o stra­nim ula­ganjima pro­pi­sa­na je oba­ve­za do­no­šenja stra­te­gi­je pod­sti­canja stra­nih ula­ganja u RS u ko­joj bi bi­li de­fi­ni­sa­ni ciljevi, mje­re i no­si­oci akti­vnos­ti na privlačenju stra­nih ula­ganja.

– U za­ko­nu je ta oba­ve­za po­se­bno na­gla­še­na zbog činjeni­ce da pos­to­ji ten­den­ci­ja da se ve­ći­na oblas­ti stra­te­ški de­fi­ni­še na ni­vou BiH, bez ob­zi­ra na činjeni­cu da su osno­vni in­stru­men­ti za spro­vo­đenje tih stra­te­ških do­ku­me­na­ta u na­dle­žnos­ti en­ti­te­ta – re­kli su u Vla­di RS.

Izvor: Glas Srpske

Leave a Reply