Vlada Republike Srpske donijela Uredbu o dodjeli namjenskih sredstava privrednim subjektima iz oblasti turizma

By 16. децембра 2021. Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo No Comments

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, kojom se propisuje pravilo dodjele grant sredstava iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Uredbom je predviđeno da se namjenska sredstva dodjeljuju privrednim subjektima iz oblasti turizma koji u prethodnom periodu iz različitih razloga nisu ostvarili pravo na pomoć u cilju saniranja štetnih posljedica pandemije virusa korona. Riječ je o pružaocima usluga u banjskom turizmu sa sjedištem u Republici Srpskoj i pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su evidentirani u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, te turističkim agencijama koje su, kao nosioci organizovanog turističkog prometa u Republici Srpskoj, pretrpjele najveću štetu usljed pandemije virusa korona.

Planirano je da se namjenska sredstva za pružaoce usluga u banjskom turizmu i u turističkim agencijama odobre za svakog radnika koji je na dan 31. oktobar 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa na puno radno vrijeme, analogno načinu na koji je dodijeljena pomoć ugostiteljima iz budžeta Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Namjenska sredstva odobravaju se pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe registrovani kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Pravo na dodjelu namjenskih sredstava ne mogu ostvariti pružaoci usluga u banjskom turizmu koji su organizovani kao javna ustanova.

Za dodjelu namjenskih sredstava u budžetu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 KM, i to: 550.000 KM za pružaoce usluge u banjskom turizmu i za turističke agencije i 100.000 KM za pružaoce usluga smještaja, ishrane i pića na selu. Pružaoci usluga u banjskom turizmu i turističke agencije će sredstva dobiti ravnomjerno za svakog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme, a konačan iznos sredstava po radniku utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem radnika koji ispunjavaju uslove iz ove uredbe. Kod pružaoca usluga smještaja, ishrane i pića na selu namjenska sredstva će se, takođe, rasporediti ravnomjerno, a konačan iznos sredstava po pružaocu usluge utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem podnesenih zahtjeva.

U cilju pokretanja postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava, privredni subjekti obuhvaćeni Uredbom dužni su da Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske podnesu Zahtjev za dodjelu sredstava u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obrasci zahtjeva biće dostupni na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, a Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ispunjen zahtjev možete poslati najaksnije do 23.12.2021. godine.

Zahtjev

Izvor: vladars.net

Print Friendly

Leave a Reply