Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju Romanovci, Gradiška – II licitacija

Početna 9 Tenderi 9 Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju Romanovci, Gradiška – II licitacija

20.05.2022.

ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju

Romanovci, Gradiška

Broj: 62 / 22

Datum: 20.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 19.05.2022 god. stečajni upravnik dana.20.05. 2022 god. godine donosi:

 

O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-II licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi na teritoriji Opštine Laktaši čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz decembra 2010. godine i imovina koja se nalazi na teritoriji Opštine Gradiška, čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz novembra 2010. God., urađene od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slavka Pilipovića s napomenom da je površina  procijenjenog zemljišta usklađena sa Rješenjima RUGIPP-a PJ Gradiška  iz novembra 2021. godine a koja se odnose na utvrđivanje prava svojine  stečajnog dužnika.

Imovina se nalazi  u mjestu:

 

1.Bakinci, Opština Laktaši

 

Imovina se sastoji od: zgrada- prodavnica sa pratećim prostorom kor. površine 104,52 m², magacin za otkup  kor. površine 150,55 m² i šupom za drva 38,00 m². Zgrada je sagrađena 1968 god. a magacin za otkup 1977 god. Imovina upisana u  ZK br. 432 SP Bakinci, opština Laktaši,označene kao k.č br.323/17 Urija kućište sa dvorištem u površini od 1934 m² kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 29/3 k.o. Bakinci i to k.č br 405/2. Ukupna površina zemljišta je 1934 m². Imovina se nalazi sa lijeve strane magistranog puta Banja Luka –Gradiška na udaljenosti cca 10 km od istog.

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  53.881,80 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  37.717,26 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

2.Vakuf , Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o.Vakuf, a odnosi se na objekat –skladište –magacin br.3, veličine 14,60 x36,00 m² sa rampom ispred, lociran neposredno do glavnog asfaltnog puta, sagrađen 1968 god. i objekat ”kukuruzana” veličine 7,00 x15,40 m, sagrađen 1968 god  i lociran neposredno uz asfaltni  put. Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br. 21.18/475-11 /21 godine RUGIPP-a PJ Gradiška od 18.11.2021 god. označene kao kat. parcela br. 403/2- ekonomsko dvorište kuća i zgrada u površini 837 m² i ekonomsko dvorište u površini 1179 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika  sa 1/1 dijela u PL broj 110.k.o.Vakuf                                                                                                (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 72.930,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  51.051,63 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Seferovci, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Seferovci, Opština Gradiška,  a odnosi se na – prodavnica sa magacinom izgrađena 1976 god., korisne površine 179,84 m². Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-14/21  od 17.11.2021 godine RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 423/3- ekonomsko dvorište privredna zgrada u površini 214 m² i ekonomsko dvorište u površini 622 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 131 k.o. Seferovci  (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 52.066,60 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  36.446,62 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška,  a odnosi se na: glavni objekat prodavnica  sa aneksima, izgrađen 1968 god., korisne površine 87,75 m², magacin za otkup kor. površine 78,30 m²  i drvene šupe kor. površine 40 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-8/21 god. od

17.11.2021 god. RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 954/2-Brezovača njiva 7 klase u površini 1583 m² i kuća i zgrada u površini 64 m²,  kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 102 k.o. Srednja Jurkovica.                                                                                 (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 20.794,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  14.555,80 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

         5.Donja Jurkovica , Opština Gradiška 

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Donja  Jurkovica, Opština Gradiška, a odnosi se na: privredna zgrada, prodavnica br. 3, sa otkupnim magacinom i skladištem, izgrađen 1968 god, kor. površine 244,90 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475- 13/21 godine RUGIPP-a P.J. Gradiška od 18.11.2021 god., označena kao kat. parcela br. 672/2-Tuk kod Jurkovice privredna zgrada u površini 150 m², Tuk kod Jurkovice njiva 5 klase u površini 1627 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa1/1 dijela u PL broj 88 k.o. Donja Jurkovica. (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 55.651,70 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  38.956,19 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 

I licitacija

 

1.Poslovni prostor u stambeno poslovnoj zgradi u Aleksandrovcu, opština Laktaši

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi u prizemlju. Lokacija je neposredno uz magistralni put Banja Luka – Gradiška (sa lijeve strane, posmatrano iz pravca Banja Luke) u mjestu Aleksandrovac. Zgrada je izgrađena 1968 god. i priključena je na postojeću infrastrukturu –električnu, ptt i putnu mrežu. Vodosnabdjevanje se vrši putem hidrofora iz bunara a otpadne vode se odvode u septičku jamu.

Imovina upisana u list nepokretnosti 669/8  k.o. Krnete i to:  k.č 332/2,broj, poduloška 2, poslovni prostor u privredi površine 136 m², u prizemlju.

Na zemljištu postoji pravo zajedničke svojine.

 

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  72.717,70 KM i predstavlja početnu  i najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može prodati na I licitaciji.

 

 

II  DATUM ODRŽAVANJA PRODAJE

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE

 

Imovina se može pogledati uz najavu na telefon broj:  065 541 113 Milovan Vukovic – za imovinu na području teritorije  Laktaša), a za područje Gradiške na broj:  066 407 467 ( Đuro Matković)

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 377 377 (Dosta Baraković)

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562-0998093009836

kod NLB  banke a.d. Laktaši u visini od 10% od početne cijene  za svaki predmet prodaje, i to zaključno sa danom  25.06.2022. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 2. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
 3. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562-0998093009836 kod kod NLB banke a.d. Laktaši
 3. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
 6. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc