Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske, ustanovljena je Spoljnotrgovinska arbitraža, Arbitraža i Sud časti.

SPOLJNOTRGOVINSKA ARBITRAŽA PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnikom o Spoljnotrgonskoj arbitraži pri PKRS, propisana je nadležnost za rješavanje sporova i to ako su stranke ugovorile odnosno prihvatile njenu nadležnost i ukoliko je bar jedna od stranaka strano pravno ili fizičko lice. Spoljnotrgovinska arbitraža pri PKRS rješava sporove iz spoljnotrgovinskih i drugih međunarodnih poslovnih odnosa, uključujući i:

  • sporove u vezi brodova i vazduhoplova, odnosno međunarodne sporove na koje se primjenjuje vazduhoplovno i plovidbeno pravo,
  • sporove iz ugovora o osnivanju preduzeća i drugih oblika organizovanja u mješovitoj svojini,
  • sporove iz ugovora o stranim ulaganjima,
  • sporove iz ugovora o koncesiji,
  • sporove iz ugovora o pravima intelektualne svojine (autorska i srodna prava, prava industrijske svojine, prava zaštita know-how-a, prava iz oblasti nelojalne konkurencije) i sporove o zaštiti firme, i
  • druge sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa.

Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitrazi pri PKRS
Preporučena arbitražna klauzula

Tarifa troškova Spoljnotrgovinske arbitraže pri PKRS

ARBITRAŽA – STALNI IZBRANI SUD PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnikom o Stalnom izbranom sudu pri PKRS, definisano je da je ovaj sud nezavisan i samostalan u svom radu, te da je nadležan za rješavanje privrednih sporova između domaćih privrednih subjekata, ako stranke pismeno ugovore nadležnost tog suda.

Pravilnik o Arbitraži pri PKRS

SUD ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja, narušavanju jedinstvenog tržišta i monopolističkim radnjama na tom tržištu, te o povredama Kodeksa poslovne etike Privredne komore Republike Srpske.

Pravilnik o Sudu časti pri PKRS
Odluka o sudijama Suda časti PKRS

Sjedište Spoljnotrgovinska arbitraže, Stalnog izbranog suda (Arbitraže) i Suda časti 

Privredna komora Republike Srpske
Branka Ćopića br. 6.
78000 Banja Luka

email: starbitraza@komorars.ba

ARBITRAŽNI ODBOR ZA POTROŠAČKE SPOROVE PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE
Na osnovu člana 129. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 06/12 i 63/14) pri Privrednoj komori Republike Srpske osniva se Odbor za potrošačke sporove radi rješavanja sporova između trgovaca i potrošača, kao nezavisan organ koji je u svom odlučivanju samostalan.

Pravilnik o Arbitraznom odboru za potrošačke sporove
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova pred Arbitražnim odborom za potrošačke sporove PKRS

KONTAKT OSOBE

Dragana Kokot

Sekretar arbitraže

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-129
+387 51 493-126
draganak@komorars.ba

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka
+387 51 493-128
+387 51 493-126
markos@komorars.ba

Nataša Maksimčuk

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-128
+387 51 493-126
natasas@komorars.ba

Aleksandra Irić Kovačević

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-128
+387 51 493-126
aleksandraik@komorars.ba