Udruženje metalurgije i prerade metala

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl. gl. RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl. gl. RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa datim Zakonom i Statutom, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje metalurgije i prerade metala su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u sektoru metalurgije i prerade metala ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici privrednog organizovanja, poslovna i stručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. Praćenje i analiziranje privrednih kretanja u sektoru metalurgije i prerade metala i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. Razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoja sektora metalurgije i prerade metala;
 3. Saradnja u pripremi programa mjera ekonomskih reformi i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. Pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. Praćenje dostignuća u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u sektoru metalurgije i prerade metala i njihove primjene u zemlji;
 7. Primjena međunarodnih tehničkih standarda i normativa;
 8. Učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. Saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 10. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja. Prema datim aktima, organi u Udruženju su:

 • SKUPŠTINA (46 članova). Predsjednik Skupštine je gospodin Krešimir Bodrožić – Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška,
 • IZVRŠNI ODBOR (17 članova). Predsjednik Izvršnog odbora je gospodin Dušan Berić – Bosnamontaža a.d. Prijedor.

KONTAKT OSOBE

Boško Borojević

v.d. sekretar granskog udruženja

Udruženje metalurgije i prerade metala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-124
+387 51 493-126
boskob@komorars.ba

O SEKTORU

Metalurgija

STRATEGIJA I REGULATIVA

Strateški dokumenti MIER

Aktuelnosti