Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl.gl.RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl.gl.RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa datim Zakonom i Statutom, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u poljoprivredi, vodoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i duvanskoj industriji ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici zadružnog organizovanja, poslovna i sručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. Praćenje i analiziranje privrednih kretanja u cjelokupnoj privredi i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. Razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih sektora privrede;
 3. Saradnja u pripremi programa mjera ekonomskih reformi i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. Pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. Praćenje dostignuća u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u sektorima privrede i njihove primjene u zemlji;
 7. Primjena međunarodnih tehničkih standarda i normativa;
 8. Učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. Saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 10. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja. 

Prema datim aktima, organi u Udruženju su:

 • SKUPŠTINA (35 članova) – Predsjednik Skupštine je direktor privrednog društva Projekt a.d. Banja Luka, g-din Stojan Vujatović. 
 • IZVRŠNI ODBOR (13 članova) – Predsjednik Izvršnog odbora je direktor privrednog društva ABC SOLUTIONS  d.o.o. Banja Luka, g-din Bojan Ćosić .  

U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, a u dosadašnjem periodu formirane su 2 Grupacija, I to grupacija Detaširanih privrednih društava I Grupacija privrednih društava koja se bave Geodetskom djelatnosti.

KONTAKT OSOBE

Mile Petrović, dipl. ing.

Sekretar

Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493 134
+387 51 493 126
milep@komorars.ba

STRATEGIJA I REGULATIVA

Strateški dokumenti MIER

Aktuelnosti