Digitalni inovacioni hab IDEMO

DIH IDEMO (Innovation Digitalization Enabling Meso Organization)

Digitalni inovacioni hab (DIH) IDEMO (Innovation Digitalization Enabling Meso Organization), čine Inovacioni centar Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Razvojna agencija Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka i Agencija za razvoj preduzeća EDA. Vodeći aplikant je Inovacioni Centar Banja Luka.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije, a koja se zasniva na umrežavanju i podsticanju saradnje između malih i srednjih preduzeća, pružalaca usluga iz IKT sektora i obrazovnih institucija.

Projekat DIH IDEMO se finansira iz Projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih habova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Misija:

Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća iz regije u okviru globalnih lanaca vrijednosti (većinom u vezi sa tržištem EU) primjenom digitalnih inovacija i pružanjem pomoći malim i srednjim poduzećima od strane IKT sektora pri istraživanju i korištenju tržišta digitalizacije u nastanku u zemlji.

Vizija:

IDEMO je prepoznao digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća kao ključni pokretač i faktor koji omogućava kontinuirani razvoj regionalnog inovacijskog ekosistema u Republici Srpskoj koja je dobro integrirana u mrežu WB i EU DIH.

Ciljne grupe:

  • Drvnoprerađivački i metaloprerađivački sektor;
  • IKT sektoru,
  • Start-up i spin-off za digitalne inovacije;
  • Kreatori politike sa entitetskih i lokalnih nivoa vlasti.

Digitalni inovacioni hub IDEMO pruža podršku i kroz četiri vrste usluga:

  • Testiranje prije investiranja;
  • Edukacije i treninzi;
  • Pružanju podrške za pronalazak finansijskih sredstava;
  • Izgradnju ekosistema i umrežavanje.

KONTAKT OSOBE

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-129
+387 51 493-126
draganak@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-138
+387 51 493-126
nikolinad@komorars.ba

Aktuelno