Udruženje energetike

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl. gl. RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl. gl. RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti. U skladu sa datim Zakonom i Statutom, članovi Komore koji se organizuju u Udruženje energetike su privredna društva (po osnovu registracije djelatnosti), a mogu biti i pravna lica drugačijih oblika organizovanja koja se bave djelatnostima u sektoru energetike ili obavljaju djelatnosti u interesu za navedene privredne subjekte (svi oblici privrednog organizovanja, poslovna i stručna udruženja, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetnici i drugi subjekti).

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

 1. Praćenje i analiziranje privrednih kretanja u sektoru energetike i predlaganje mjera radi unapređenja uslova rada i poslovanja svojih članova;
 2. Razmatranje i davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoja sektora energetike;
 3. Saradnja u pripremi programa mjera ekonomskih reformi i strategija razvoja koje se odnose na djelatnosti udruženja;
 4. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata, razvoju kooperantskih odnosa i specijalizaciji u zemlji i sa stranim partnerima;
 5. Pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmjene, asortimana i kvaliteta proizvoda;
 6. Praćenje dostignuća u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u sektoru energetike i njihove primjene u zemlji;
 7. Primjena međunarodnih tehničkih standarda i normativa;
 8. Učešće u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje;
 9. Saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama Komore na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore u zemlji i u inostranstvu;
 10. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane.

Organizacija i rad Udruženja regulisani su Pravilnikom o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja. Prema datim aktima, organi u Udruženju su:

  • SKUPŠTINA (21 članova)
  • U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija distributera nafte i naftnih derivata
  • U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija za pružanje energetskih usluga Republike Srpske (ESco RS)

U cilju efkasnijeg ostvarivanja ciljeva organizovanja u Komori, normativnim aktima Komore i Udruženja omogućeno je formiranje Grupacija, a u dosadašnjem periodu formirane su 3 Grupacije i to:

  • Grupacija za promet naftom i naftnim derivatima
  • Grupacija za pružanje energetskih usluga Republike Srpske (ESCO RS)
  • Grupacija ispitnih tijela za pregled opreme pod pritiskom Republike Srpske (ITOPP RS)

  KONTAKT OSOBE

  Boško Borojević

  v.d. sekretar granskog udruženja

  Udruženje energetike i rudarstva

  Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
  +387 51 493-124
  +387 51 493-126
  boskob@komorars.ba

  O SEKTORU

  Energetika i rudarstvo

  Grupacija za promet naftom i naftnim derivatima

  Grupacija za pružanje energetskih usluga Republike Srpske (ESCO RS)

  Grupacija ispitnih tijela za pregled opreme pod pritiskom Republike Srpske (ITOPP RS)

  STRATEGIJA I REGULATIVA

  Strateški okvir MIER

  Aktuelnosti