ATA Karneti

ATA aplikacija

ATA online je aplikacija putem koje se podnosi zahtjev za izdavanje ATA karneta i dodatnih listova elektronskim putem na sledećem linku: ATA Karnet aplikacija.

O ATA Karnetu

ATA Karnet je jednostavan i jedinstven međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu. ATA Karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. ATA Karnet je sinonim pasoša za robu.

ATA je skraćenica, kombinacija početnih slova francuskih riječi “Admission Temporaire” i engleskih riječi “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.

Korisnici

Nosilac ATA Karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice.

Nosilac ATA Karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više – maksimum 3 mjesta na karnetu).

Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom, tj. prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko je zastupnik strano lice ili se ne zna ko će to biti u rubrici “Zastupnik”, umjesto imena upisuje se Pismo ovlašćenja/Letter of authority. Lice ovlašćujete Pismom ovlašćenja na obrascu sa prevodom na engleski jezik, koji možete dobiti u ATA Odjeljenju, koji zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza/uvoza/tranzita sa ATA Karnetom.

Uslovi korišćenja

Roba pomoću ATA Karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome se moraju poštovati određena pravila i uslovi:

 1. Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA Karneta mora da bude u potpunosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namjenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd.).
 2. Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA Karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi).
 3. Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja.
 4. Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.
 5. Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji.
 6. Rok važenja ATA Karneta određuje ATA odjeljenje, koje izdaje ATA Karnet, u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 mjeseci od datuma izdavanja. Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, u skladu sa nacionalnim propisima i relevantnim Konvencijama.

Korišćenje ATA Karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema, pod uslovima iz ATA konvencije.

Vrste robe za koje se izdaje ATA Karneti

 • Sajmovi, izložbe i prezentacije
 • Profesionalna oprema
 • Ostalo (sportske manifestacije I dr.)

Glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće:

Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, konzervisana hrana, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filmova, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grijanje i osvjetljenje, poljoprivredne mašine, namještaj, zemljano posuđe, slike i drugi umjetnički radovi, kišobrani, trkaći konji, koferi, parfemi, pozorišni efekti i rekviziti, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odjeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi.

ATA Karnet se izdaje za robu koja će se privremeno izvesti iz BiH, a zatim ponovo uvesti u nepromenjenom stanju.

ATA Karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podjeljen na sajmovima ili izložbama i za opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, popravku ili održavanje zgrada i slične radove.

Prednosti ATA Karneta

 1. Pojednostavljivanje carinskih postupaka korišćenjem jednog dokumenta za sve carinske transakcije.
 2. Plaćanje carine i drugih dažbina, poreza ili polaganja depozita, uobičajeno kod privremenog uvoza u pojedinačnu zemlju postaje nepotrebno.
 3. Važenje ATA Karneta do jedne godine omogućava njegovo višestruko korišćenje za privremeni uvoz u jednu ili više zemalja članica ATA sistema sa istom robom.
 4. Za carinu ATA Karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne dažbine, ne bude li ponovnog izvoza.

Izdavanje ATA Karneta

Karnete izdaju komore, učlanjene u međunarodni ATA garantni lanac pri Međunarodnom uredu trgovačkih komora, sa sjedištem u Parizu (ICC), koji upravlja tim lancem. ICC internet stranica je portal u svijet ATA Karneta.

Privredna komora Republike Srpske je ovlaštena da u ime Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine izadaje ATA Karnete.

KONTAKT OSOBE

Zoran Milinčić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-135
+387 51 493-126
zoranm@komorars.ba