Udruženje saobraćaja i veza

Privredna komora Republike Srpske, na osnovu Zakona o komori (Sl.gl.RS, br. 65/08) i Statuta Komore (Sl.gl.RS, br. 121/08), organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko privrednih komora područja i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne oblasti.
Udruženje saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike.  

Ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima drumskog saobraćaja, željezničkog saobraćaja, poštanskog saobraćaja, rječnog saobraćaja, vazdušnog saobraćaja, usluga pretovara roba, špediciterskih usluga i putne infrastrukture.

U skladu sa ciljevima i zadacima u Komori, u Udruženju se realizuju slijedeći aktivnosti:

  1. Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
  2. Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
  3. Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
  4. Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
  5. Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
  6. Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
  7. Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
  8. Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
  9. Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Skupština Udruženja broji 29 članova, a Izvršni odbor broji 13  članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Dejan Mijić  „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka, a potpredsjednik je g-đa Slobodanka Kuridža iz JP „Pošte Srpske a.d.Banja Luka.

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Goran Starčević iz „Pavlović turs“ d.o.o. Banja Luka, a potpredsjednik je g-din Slobodan Kaurinović iz JP „Željeznice Republike Srpske“ a.d.  Doboj.

Aktuelnosti