Oglas o prodaji imovine ZZ “Potkozarje” sa p.o. u stečaju, Romanovci

23.05.2023.

ЗЗ „ Поткозарје“ sa п.о – у стечају

Романовци, Градишка

Број: 89 /23

Датум: 18.05.2023. године

 

На основу члана 105,106 и 107 Закона о стечајном поступку Републике Српске (Сл.гл.РС бр: 26/10), а у складу са Одлукoм  Скупштине повјерилаца од  28.12.2022 год. и Одбора повјерилаца од 17.05.2023 год., стечајни управник дана 18.05.2023 год. године доноси:

 

О Г Л А С

о продаји имовине стечајног дужника   путем  јавног надметања

 

I . ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

Продаје се имовина стечајног дужника, која се налази на територији  општине  Лакташи чија вриједност је утврђена на бази “Процјене вриједности непокретности “  из децембра 2010 год.(имовина у Бакинцима) и имовина која се налази на територији  општине Градишка чија вриједност је утврђена на бази “Извјештаја о извршеном вјештачењу“ од 22.09.2022 године ( имовина у Романовцима ) и  “Процјене вриједности непокретности  из новембра 2010 год“( имовина у Вакуфу, Сеферовцима и Средњој Јурковици), с напоменом да је површина  процијењеног земљишта усклађена са Рјешењима Ругипа П.Ј. Градишка  из новембра 2021 године а која се односе на утврђивање права својине  стечајног дужника.

 

 • II лицитација-

 

1.Имовина уписана к.ч. 139/1 и  139/3 ( стара управна зграда,канцеларија машинска , радијона и складиште, столарска радионица, магацин стари и др) у Романовцима ,  Градишка  

Имовина се налази у насељу Романовци на прикључку локалног пута за Романовце са магистралним путем Бања Лука – Градишка и као таква пружа солидне услове за обављање услужне  дјелатности.Од инфраструктуре има локални водовод, електричну мрежу и асфалтирану саобраћајницу.Гријање је на чврсто гориво. Канализација је спојена на септик. Прилаз до објекта је директно са локалног и магистралног пута . Земљиште на  к.ч. број 139/3 је дјелимично асфалтирано и насуто шљунком са оградом до локалног пута , а к.ч. 139/1 је већим дијелом насуто шљунком природне гранулације.На наведеној парцели се налази више објекате ткз:стара правна зграда, канцеларија машинска,радијона и складиште, столарска радиона са санитарним чвором,надстрешница за возила, мљекара-лактофриз уз надстрешницу,отворена надстрешница, магацин стари, магацин нови са канцеларијом,коњушарница и надстрешница за колску вагу.

 

Имовина  уписана у Лист непокретности број 678/2 к.о. Крнете,Општина Лакташи  и то: к.ч. број 139/1 укупне повшине 5671 м²  и к.ч. број 139/3 укупне површине 3925 м² и  на којима је  уписано право својине 1/1  у корист ЗЗ”Поткозарје “Романовци са п.о. у стечају Романовци, све укупне површине од  9596 м² са објектима:

 

 

Број парцеле

Подбр.

парцеле

Потес или улица Начин кориштења Површина    у  м²

Година

изградње

Спратност
    139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 468  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 133  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 136  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 108  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 32  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 6  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Земљиште уз привр. објекат 4788    
139 3 БОРАЦ Остали објекти 144  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 140  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 115  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 72  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 64  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 39  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 26  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 10  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 18  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Земљиште уз привр. објекат 3297    
      УКУПНО 9.596    

Напомена : У одјељку Л.Н. –основ изградње-  наведно је да објекти имају одобрење за грађење

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 406.229,00 КМ и на II            ( другој ) лицитацији се не могу продати испод 70% процијењене вриједности  која износи 284.361,00 КМ  и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Имовина уписана к.ч. 139/4 “ управна зграда” Романовци,   Градишка

Имовина се налази у насељу Романовци непосредно уз  магистрални  пут Бања Лука – Градишка  са лијеве стране из правца Бања Лука и  као таква пружа солидне услове за обављање услужне дјелатности.Од инфраструктуре има електричну мрежу и асфалтирану саобраћајницу.Гријање је на чврсто гориво. Канализација је спојена на септик, водоводна инсталација на хидрофор.  Прилаз до објекта је директно са магистралног пута, манипулативне површине су асфалтиране. Економско двориште није ограђено. На наведеној парцели се налази више објеката ткз: главна управна зграда, котловница уз управну зграду ,гараже, дрварница и плинара.

Имовина уписана у Лист непокретности број 678/2 к.о. Крнете ,Општина Лакташи и то:  к.ч. број 139/4 укупне површине 2164 м² са правом  својине 1/1 у корист ЗЗ ”Поткозарје“ Романовци са п.о. у стечају   Романовци са објектима:

 

Број парцеле

Подбр.

парцеле

Потес или улица Начин кориштења Површина  у  м²

Година

изградње

Спратност
139 4 БОРАЦ Објекат локалне самоуправе 315  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Остали објекти 47  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Остали објекти 27  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Земљиште уз објекат локалне самоуправе 1775    

Напомена: У одјељку Л.Н. – основ изградње-  наведно је да објекти имају одобрење за грађење

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 211.493,00 КМ и на II                     ( другој ) лицитацији се не могу продати испод 70% процијењене вриједности која износи 148.046,00 КМ  и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

                                                                IV лицитација

 

1  Продавница са пратећим простором у  Бакинцима, Лакташи

 

Имовина се налази са лијеве стране магистраног пута Бања Лука –Градишка на удаљености око 10 км од истог а односи се на ткз“ продавница са пратећим простором и магацин за откуп“ са  припадајућим земљиштем, уписана у  Л.Н. бр. 26  к.о.Бакинци, општина Лакташи,парцела означена као к.ч бр 405/2-Урије остали објекти у ванпривреди  површине од 163 м² и Урије  земљиште уз објекат у површини од 1784  м², укупна површина 1947 м².Објекат посједује грађевинску дозволу.

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи  53.881,80КМ и на IV              ( четвртој) лицитацији се не могу  продати испод 40% процијењене вриједности која износи 21.553,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 2   Складиште –магацин  у Вакуфу, Градишка 

  Имовина се налази на подручју   Вакуфа. а односи се на ткз објекте “складиште –магацин“  са земљиштем  на к.ч. број 403/2к.о.Вакуф,општина Градишка

Својина стечајног дужника, утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-11 /21 године РУГИП-а П.Ј. Градишка од 18.11. 2021 год. ,означена као кат.парцела бр.403/2- Економско двориште кућа и зграда у површини 837 м² и Економско двориште економско двориште у површини 1179 м², којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника  са 1/1 дијела у ПЛ број110.к.о.Вакуф, Општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 72.930,90 КМ и на IV               ( четвртој)  лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  29.173,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Продавница са магацином  у Сеферовцима,  Градишка

 

  Продаје се имовина стечајног дужника која се налази на подручју Сефероваца  а односи се на ткз објекат ” продавница  са магацином “ са земљиштем на к.ч. бр. 423/3.к.о. Сеферовци, општина Градишка. Својина стечајног дужника ,утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-14/21  од 17.11. 2021 године РУГИП-а П.Ј. Градишка ,означена као кат.парцела бр.423/3- Економско двориште  привредна зграда у површини  214 м² и Економско двориште економско двориште у површини 622 м². којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника са1/1 дијела у ПЛ број 131 к.о. Сеферовци ,општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 52.066,60 КМ и на IV                ( четвртој)  лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  20.827,00КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Продавница са анексима Средња Јурковица,   Градишка  

 

Имовина се налази на подручју Средње  Јурковице а односи се на ткз објекте: „Продавница  са анексима и магацин за откуп“ са земљиштем на к.ч. бр.954/2. к.о. Средња Јурковица,општина Градишка

Својина стечајног дужника, утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-8/21 год. од 17.11. 2021 год. РУГИП-а П.Ј Градишка ,означена као кат.парцела бр.954/2-Брезовача њива 7 класе у површини 1583 м² и кућа и зграде у површини 64 м². којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника са1/1 дијела у ПЛ број 102 к.о. Средња Јурковица општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 20.794,90 КМ и на IV             ( четвртој) лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  8.318,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

II ) ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ПРОДАЈЕ

Продаја имовине стечајног дужника обавиће се путем усменог  јавног надметања –  лицитације, дана 30.06.2023. године са почетком у 13:00 часова, у згради  Окружног привредног суда у Бања Луци, Ул. Гундулићева бр. 108,  у Великој сали – приземље.

 

II а)   ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ

Имовина се може погледати уз најаву на телефон број:065 541 113 Милован Вуковић.

Продаја  имовине се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и рекламација на стање имовине која је предмет понуде.

За све додатне информације обратити се на телефон 065 377 377 (Доста Бараковић)

 

III ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

          

 1. Право на надметање имају сва правна и физичка лица, која су испунила услове::
 2. у предвиђеном року уплатила депозит на рачун стечајног дужника број: 562-0998093009836 код НЛБ  банке а.д. Лакташи у висини од 10% од почетне цијене  за сваки предмет продаје и то закључно са даном  27.06.2023. године до 24:00 часа и о извршеној уплати предоче доказ, а што ће након провјере уплате депозита, лицитирању моћи приступити само они учесници који су уплату  извршили у року.
 3. Физичка лица могу учествовати на јавној продаји лично или бити представљена по пуномоћнику. Ако у надметању учествују лично, дужна су ради доказивања идентитета, прије почетка надметања, показати стечајном управнику, личну карту и доказ о уплати депозита. Ако физичко лице заступа пуномоћник, исти је обавезан предати стечајном управнику ваљану пуномоћ за заступање и доказ о уплати депозита.

Правна лица могу бити представљена по законском заступнику (директору) или пуномоћнику. Уколико правно лице представља законски заступник, исти је обавезан стечајном управнику предати на увид рјешење о упису у судски регистар, личну карту и доказ о уплати депозита. Уколико правно лице представља пуномоћник, исти је обавезан да стечајном управнику преда на увид ваљану пуномоћ и доказ о уплати депозита.

Лица са неуредном документацијом за утврђивање идентитета или без наведене документације неће моћи учествовати у надметању.

 1. Јавно надметање одржаће се и кад присуствује само један понуђач.
 2. Након закључења надметања утврђује се листа понуђача који су понудили цијене изнад минимума и констатује се да су некретнине продате најповољнијем понуђачу. Закључак о избору најповољнијег понуђача, стечајни управник ће доставити на адресу купца у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације.
 3. Понуђачима чије понуде нису прихваћене, вратиће се депозит у року од 8 дана након јавног надметања на пословни-текући рачун. Уколико купац у наведеном року не испуни обавезе у погледу уплате купопродајне цијене, сматраће се да је одустао од куповине и губи право на враћање депозита.Депозит који је уплаћен од стране одабраног понуђача – купца  сматра се дијелом авансне уплате.
 4. Уколико понуђач са најповољнијом понудом не депонује продајну цијену у року од 30 дана од дана пријема закључка, стечајни управник ће закључком прогласити продају неваљаном и новим закључком одредити да је некретнина продана другом по реду понуђачу који треба у року од 30 дана од дана пријема тог закључка да уплати продајну цијену.

Уколико ни други понуђач не уплати продајну цијену у предвиђеном року, исто правило важи и за трећег понуђача.

 1. Купац је дужан уплатити цјелокупан износ вриједности некретнине на рачун стечајног дужника бр. 562-0998093009836 код код НЛБ банке а.д.  Лакташи
 2. Купац који купи имовину, изврши уплату купопродајне цијене, дужан је да приступи закључењу Уговора о купопродаји у року од 30 дана од дана уплате купопродајне цијене. Стечајни дужник предаје у посјед имовину која је предмет куповине према одредбама закљученог Уговора о купопродаји.
 3. Све трошкове око овјере купопродајног уговора, припадајуће таксе и порезе сноси купац, а продавац након завршене продаје и наплате купопродајне цијене, нема у односу на продане некретнине никаквих обавеза. Исплатом купопродајне цијене престају све купчеве обавезе према продавцу.
 4. Правила продаје биће учесницима лицитације подијељена непосредно приликом одржавања лицитације.
 5. Овај Закључак објављен је на огласној табли стечајног суда,у дневном листу “Вечерње новости” издање за Републику Српску и Привредној комори Републике Српске www.bl.komorars.bа)

 

Стечајни управник

Доста Бараковић, дипл.ецц