OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika “Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju Banja Luka

Početna 9 Tenderi 9 OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika “Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju Banja Luka

31.05.2022.

“Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju

BrankaPopovića 45

BANJALUKA

Broj:1-05/2022

Datum:30.05.2022. godine

 

Naosnovu člana 155., 160.i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RSbr: 16/16), a u  skladu sa čl.40. do 46.Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (“Sl.gl. RS” broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana21.04.2022. godine, stečajni upravnik dana 30.05.2022. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

  1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika“Aleksandra komerc” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Branka Popovića 45,Banja Luka,i to:

  1. KANCELARIJSKA I RAČUNARSKA OPREMA– „u paketu”po početnoj vrijednosti od 1.320,00 KM.
  2. MAŠINA ZA SJEČENJE PAPIRA – po početnoj vrijednosti od 1.450,00 KM
  3. VOZILA kako slijedi:
Tip vozila Broj šasije godina proizvodnja procijenjena vrijednost KM
MERCEDES teretno vozilo 1213 36700513003971 1987 4.000
FIAT teretno vozilo, 2.8 i.d. TD ZFA23000005648458 1998 2.500
MAN teretno vozilo 19,372 WMAF019606M148220 1992 7.000
Priključno vozilo KRONE ADP 24 LW1028270 1990 8.000
NISSAN teretno vozilo VSKDEVC23U097173 1997 600
RENAULT KANGOO teretno vozilo 2006 VF1FC0J4F36424068 2006 1.800
RENAULT KANGOO teretno vozilo 1999 VF1FC0DAF19840234 1999 450

 

Na prvoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Aleksandra komerc” d.o.o.– u stečaju, Banja Luka se ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Predmeti prodaje se mogu pogledati svakim radnim danom u sjedištu stečajnog dužnika na adresi Branka Popovića 45, Banjaluka od 17 do 19 časova.

II  PRAVO NA NADMETANJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 552-000-20246863-98 kod Addiko banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Okružni privredni sud, Banjaluka, na predmet broj: 57 0 St 134465 21 St u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova lično na adresu Suda. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Kod dostavljanja ponude za vozila OBAVEZNO na koverti navesti predmet licitacije koji se nalazi na pozivu na licitaciju – TIP VOZILA.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u Velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dana 17.06.2022. godine u 14 časova.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun umanjen za bankarsku proviziju. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664.

Stečajni upravnik

Daliborka Kerezović Damjanović, dipl.ek.