Poziv privrednicima da predlože proizvode za suspenziju carina

01.04.2024.

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, od danas kreće u proces prikupljanja zahtjeva tj. prijedloga za dopune “Odluke o privremenoj suspenziji  i  privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2025. godinu“.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

Pozivamo Vas da do 20.04.2024. godine na e-mail: nejira.mocevic@komorabih.ba dostavite Vaše prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu  u količinama i kvalitetu  potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. 

Napomena: prijedlozi tarifnih brojeva treba da se odnose na tarifne brojeve koji nisu već uvršteni na postojeću Odluku /Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj suspenziji  i  privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba. Takođe, po instrukciji Ministartsva spoljne trgovine BiH preporučuje se da privredni subjekti dostavljaju do 5 prijedloga tarifnih oznaka koji se već ne nalaze na predmetnoj Odluci. 

U skladu sa zahtjevom  Ministarstva vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko pvi put predlažete tarifni broj, molimo da na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu  dostavite  sljedeće podatke:

1. Kontakt informacije:

  • naziv firme,
  • ID broj
  • Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa

2. Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2024– tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2023. (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju, prijedlog carinske stope za navedenu tarifnu oznaku;

3. Opis proizvodnje; Kapacitet proizvodnje;broj zaposlenih; Objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe  svrsi finalne proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

4. Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.

Ukoliko korišćenje tarife (repromaterijala/sirovine) koju predlažete postiže i efekat umrežavanja u nabavci i/ili saradnji sa drugim kompanijama u BiH, molimo da navedete i obrazložite i taj podatak.

Molimo kompanije da ne dostavljaju prijedloge koji se tiču tarifnih oznaka koje su već obuhvaćene Odlukom budući da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prethodnom periodu, već direktno kontakiralo kompanije koje su korisnice povlastica po osnovu tarifnih oznaka u postojećoj Odluci.