Prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost od strana UIO

31.07.2023.

Na „eKonsultacijama“ objavljen je prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost od strana Uprave za indirektno oporezivanje.

 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 07.06.2023. godine i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 15.06.2023. godine usvojila Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost u vezi sa davanjem poklona u hrani kao donaciji, a koji zakon je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 46/23 od 30.06.2023. godine i koji je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja. Članom 2. stav (1) navedenog Zakona je propisano da je Upravni odbor UIO dužan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje. Shodno navedenom, Uprava za indirektno oporezivanje je sačinila prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Obrasca za izvršenu donaciju hrane – Obrazac I-DH, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Rok za komentare je do 10.8.2023. godine.

Prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Poziv zainteresovanoj javnosti

Obrazac za doniranu hranu