Prva javna licitacija “U VATRU” d.o.o. Prijedor u stečaju

11.01.2022.

 

“U VATRU” d.o.o. Prijedor – u stečaju

Datum: 03.01.2022. godine

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca “U VATRU” d.o.o. Prijedor – u stečaju od 20.12.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine (mašina) stečajnog dužnika

  1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina (mašine), i to:
  2. Perač i pištolj za prskanje drva, procijenjena cijena 200,00 KM
  3. Mašina za cijepanje drva ser. 3864 god. 2014. procijenjena cijena 2.500,00 KM
  4. Mašina za cijepanje drva ser. 81501409 god. 2018. procijenjena cijena 1.400,00 KM

Imovina se nalazi u prostoru vlasnika (Potkozarje) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon broj 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

  1. Procjenjena vrijednost mašina je 4.100,00 KM, što je istovremeno i početna cijena. Mašine se ne mogu prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

  1. Licitacija će se održati dana 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova na adresi Potkozarje 226, Banja Luka.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.01.2022. godine uplate depozit u iznosu od 400,00 KM na transakcioni račun “U VATRU” d.o.o. Prijedor – u stečaju broj: 5551000055369411, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica bez uredne dokumentacije za utvrđivanje identiteta neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

  1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
  2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je pokretna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu.
  3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 Ovaj oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na WEB stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda.

   Stečajni upravnik

Dragana Pašić dipl. ecc
stečajni upravnik, vještak ekonomske oblasti
mob: 065/646-369