Zaključak o III prodaji imovine kod “Primat invest” d.o.o. Laktaši- u stečaju

13.04.2023.

PRIMAT INVEST DOO LAKTAŠI – u stečaju

Gradiška cesta 166, Aleksandrovac, Laktaši

Broj: 57 0 St 137443 21 St

 

Datum: 05.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 156  i 160. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca “Primat invest” d.o.o Laktaši-u stečaju od 04.04.2023. godine a u skladu sa članom 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom  (“Službeni glasnik RS” br. 54/17),  stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O TREĆOJ  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

-za prodaju nepokretne imovine-

I PREDMETI PRODAJE

Stečajni dužnik “Primat invest” d.o.o Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija) sljedeću nepokretnu imovinu:

  • Dvije garaže i četiri pomoćne prostorije-ostave u ulici Mladena Stojanovića 9D, Laktaši,
R.br NAZIV NEPOKRETNOSTI kom Poseban dio zgrade Procijenjena vrijednost Minimalna prodajna cijena Depozit
  III (treća ) javna prodaja          
1 Garaža  16m2 1 64 13.760,00 11.200,00 1.376,00
2 Garaža  15m2 1 182 12.900,00 10.500,00 1.290,00
3 Pomoćna prostorija- ostava 8m2 1 183 6.800,00 1.360,00 680,00
4 Pomoćna prostorija- ostava 7m2 1 186 2.000,00 400,00 200,00
5 Pomoćna prostorija- ostava 4m2 1 185 2.400,00 480,00 240,00
6 Pomoćna prostorija- ostava  3m2 1 184 2.060,00 412,00 206,00

 

Nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br. 2016  k.o. Laktaši u čijem je A listu upisana parcela k.č. br. 195 „Topolik“, podbroj parcele 4, broj zgrade 1 a što u naravi predstavlja stambeno- poslovni objekat površine 1.085 m2, u svojini „Primat invest“ d.o.o  Laktaši.

 

  • jedna garaža u ulici Karađorđeva 83, Laktaši,
R.br NAZIV NEPOKRETNOSTI kom Poseban dio zgrade procijenjena vrijednost minimalna prodajna cijena Depozit
  III ( treća ) javna prodaja          
7 Garaža 20 m2 1 63 12.970,00 14.000,00 1.297,00

 

Nepokretnost upisana u List nepokretnosti br. 1794  k.o. Laktaši u čijem je A listu upisana parcela k.č. br. 111 „Dvorište“, broj zgrade 1 a što u naravi predstavlja stambeno- poslovni objekat površine 965 m2 , u svojini „Primat invest“ d.o.o  Laktaši.

Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a.

Napomena: Prema nalazu vještaka građevinske struke Milje Malić,  garaža u ulici Karađorđeva 83 je veličine 17m2 ( u listu nepokretnosti 20m2 ) a pomoćna prostorija- ostava u ulici Mladena Stojanovića 9D (r.br.3) je veličine 10m2 ( u listu nepokretnosti 8m2 ).

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Nepokretnosti se prodaju  pojedinačno.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije   zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz predhodnu najavu na tel.br. 065/598-837.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10 % od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje ( iznos depozita je iskazan u tabelama ).

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun “Primat invest” d.o.o. Laktaši – u stečaju br.  555-100-0056650-781 otvoren kod Nove banke ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena za predmete prodaje- garaže (r.br.1, r.br.2 i r.br.7) je procijenjena vrijednost, a ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na prvu početnu cijenu, utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne prodajne cijene  koja  iznosi 700,00 KM po m2.

Početna cijena za predmete prodaje- pomoćne prostorije-ostave ( r.br.3, r.br.4, r.br.5 i r.br.6  ) je procijenjena vrijednost, a ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na prvu početnu cijenu, utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne prodajne cijene  a imovina se na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 20% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita ( ista je sastavni dio prodajne dokumentacije ).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 20 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun “Primat invest” d.o.o. Laktaši – u stečaju br. 555-100-0056650-781 otvoren kod Nove banke ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u  roku od 20 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, , odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 12.05.2023. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 14 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na WEB stranicama Privredne komore Republike Srpske www.komorars.ba  i Područne privredne komore Banja Luka www.bl.komorars.ba.

Stečajni upravnik

Janko Vukoje