Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju

Početna 9 Tenderi 9 Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju

23.08.2022.

Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju

Vladike Platona broj 3

Banja Luka

 

Broj: 57 0 St 136064 20 St

Banja Luka, 16.08.2022.god.

 

Na osnovu člana 155, 160 i 16 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 16/16), a u skladu sa članom 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Službeni glasnik Republike Srpske broj 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 15.08.2022.god., stečajni upravnik objavljuje:

ZAKLJUČAK

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET PRODAJE

Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, Vladike Platona broj 3, Banja Luka i to: oprema apoteke (police, pultovi, kancelarijski namještaj, vitrine, fiskalne kase, čitači kodova, reklame, klima, frižider) a sve ukupno procjenjeno na 36.353,39 KM.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine. Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije (Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Tabelu procijene tržišne vrijednosti opreme sa fotodokumentacijom) zainteresovana lica mogu izvršiti u periodu od 22.08. do 16.09.2022.god. od 16-19 h ili vikendom, uz prethodnu najavu na telefon 065 949 927.

Depozit na učešće na javnoj licitaciji iznos 10% od procjenjene vrijednosti svakog predmeta prodaje.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i navedenim iznosom i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, broj 555-100-00568848-42 otvoren kod Nova Banka a.d. Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktualni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika. Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za stvari koje su predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost i ista predstavlja i minimalnu cijenu po kojoj se predmetna imovina može prodati na prvoj javnoj prodaji.

Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu cijenu ili ukoliko prva prodaja bude neuspješna organizovaće se druga javna prodaja sa novom početnom cijenom na nivou minimalne cijene po kojoj se može obaviti kupoprodaja, a ista iznosi 50 % od procjenjene vrijednosti.

Ako ni tada ne dođe do prodaje opreme organizovaće se i treća javna prodaja na kojoj početna cijena na nivou minimalne cijene po kojoj se može obaviti kupoprodaja iznosi 25 % od procjenjene vrijednosti. Ispod te cijene roba se ne može prodati.

U slučaju da se pojavi interes za kupovinu nekoliko stvari, a ne cijele imovine, pojedinačna stvar se na drugoj i trećoj javnoj prodaji ne može prodati ispod 50 % od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila liitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista 2 ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva depozit se vraća u roku od pet dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na žiro račun Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, broj 555-100-00568848-42 otvoren kod Nova Banka a.d. Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom poredu ponuđaču koji treba u narednom roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom uključujući i pdv, snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Prva licitacija će se održati dana 20.09.2022.godine. u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13 i 30 časova.

Druga licitacija će se održati na istom mjestu 07.10.2022.god. u 13 i 30, a eventualna treća prodaja 25.10.2022.god. u 13 i 30.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Glas Srpske“ kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS-područna jedinica Banja Luka.