Info Pult

Nafta i benzin

Saopštenje za javnost – Formiranje cijene goriva u Republici Srpskoj

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

S obzirom da je gorivo uvozna roba koja stiže iz dalekih zemalja, ne može se nizak životni standard građana u Republici Srpskoj i FBiH porediti sa cijenom goriva, jer nafta u sve rafinerije u okruženju stiže pod sličnim uslovima. Takođe, ukoliko rafinerije u okruženju snize cijene goriva distributeri u RS će odmah sniziti cijene goriva na benzinskim pumpama.

Read More

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 07.11.2018. godine, stečajni upravnik donosi

 

OSMA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.082.771,80 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 688.812,72 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 369.000,54 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 158.112,90 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 414.982,08 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 48% od procjenjene vrijednosti.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 563.198,36  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 202.972,01 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 8. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 643.064,08  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 06.12.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu brojem: 1,2,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 36.900,05;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 15.811,29;

– za imovinu označenu brojem 5 obezbeđenje iznosi KM 41.498,20;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 20.297,20;

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 06.12.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 11.12.2018. godine. (utorak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i web stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 08.11.2018. godine  Stečajni upravnik

“KAMELEON-KOMERC“ d.o.o. u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Društvo za trgovinu i usluge,export-import

BANJA LUKA, Patre b.b.

 

Broj 57 0 St 123606 17 St

 

Na osnovu člana 101,tačka 1 i 2, i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. glasnik RS” broj: 67/02, 77/02, 38/03, 96/03’, te članova 105,106 i 108 ZSP (SG 26/10), i člana 16, tačka 1 i 2 Zakona o stečaju (SG 16/16), i na osnovu odluke Skupštine povjerilaca  od 11.10.2018.. godine, stečajni upravnik raspisuje;

OGLAS O PRODAJI IMOVINE ZALIHA ROBE JAVNIM NADMETANJEM

1.Prodaju se u cijelosti zalihe robe za građevinarstvo, ( burgije,ekseri,vijci, merdevine laminati i dr.) a prema Popisu robe u skladištu i na temelju Elaborata o vještačenju ovlaštenog sudskog procijenitelja iz avgusta 2018.godine

2.Roba  se nalaze se na lokaciji Banja Luka, Vidovdanska 59 i mogu se pogledati svakog dana pozivom na telefon 066/173-740.

3.Sve pokretnosti se prodaju u paketu, u viđenom stanju i bez prava naknadne reklamacije)

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 11.035,99 KM. Imovina se ne može prodati ispod 50% početne cijene ili 5.518,50,00  KM.

5.Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine na žiro račun broj 572-106-00012912-65 ili u gotovini prije licitacije.

6.Licitacija će se održati dana 27.11.2018.godine u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjaluci, -sala u prizemlju.

7.Ponuđač čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 3 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  7 dana nakon licitacije uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika  izlicitirani iznos.

8.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i odrediti da je drugi ponuđač po redu kao stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog ponuđača.

9.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti 06.12.2018.godine na istom mjestu i u isto vrijeme i bez objave u službenim glasilima.

10.Sve poreze i takse u vezi sa prodajom, troškove prenosa prava vlasništva, te troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

11.Predaja imovine kupcu vrši se nakon uplate ugovorene cijene i potpisivanja ugovora sa kupcem

12.Ovaj oglas biti će objavljen i na oglasnoj tabli suda i WEB stranicama:www.komorabl.inecco.net

www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik, tel: 066-173-740

 

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca, donesene dana 25.05.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.10.2018.godine, stečajni upravnik „Bobar banka ad Bijeljina“ u stečaju objavljuje

OGLAS
o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

I PREDMET PRODAJE:
a) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.017,10 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
b) Umjetničke slike po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 16.468,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
c) Mašine i ostala osnovna sredstva po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 140.240,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
d) Računarska i kancelarijska oprema po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.970,75 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
e) Pokretne stvari BMD Janja. Početna prodajna cijena je KM 63.575,00 i iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
f) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Prijedoru. Početna prodajna cijena je KM 2.274,80 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
g) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Banja Luci. Početna prodajna cijena je KM 4.046,50 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
h) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Janji. Početna prodajna cijena je KM 489,90 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE:
1. Imovina pod tačkom I Oglasa pod a),b),c),d), može se licitirati po specifikaciji pojedinačno ili u kompletu, a pod tačkom I Oglasa pod e),f),g),h) se može licitirati po specifikaciji u kompletu.
2. Specifikacija imovine koja se licitira iz tačke I Oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina svakim radnim danom od 10-14 časova ili se mogu pogledati na sajtu banke www. bobarbanka.com, kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije uz prethodnu najavu od 24 sata kako bi lice iz banke moglo pokazati predmete licitacije.
3. Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, a PDV, troškove utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati padaju na teret kupca.
4. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 30.11.2018. godine u 12 časova u prostorijama Bobar banke ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina.
5. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata depozita se može izvršiti na žiro račun Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka, najkasnije 2 dana prije zakazane licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan održavanja licitacije.
6. Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na žiro račun Bobar banke ad Bijeljina- u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka. Rok za preuzimanje izlicitirane imovine u viđenom i zatečenom stanju je 10 radnih dana izuzev imovine pod tačkom I Oglasa pod e), f), g) i h) za koji je rok preuzimanja 30 radnih dana, u protivnom kupac gubi pravo na povrat depozita koji ostaje Bobar banci ad Bijeljina-u stečaju.
7. Licitacija će se izvršiti i u slučaju da se prijavi samo jedan kandidat za licitaciju.

SPECIFIKACIJA -OSTALO

Bijeljina, 25.10.2018. Stečajni upravnik