Info Pult

plinovod-810x549

Pravilnik o tehničkim normativima za distributivne plinovode od čeličnih i polietilenskih cijevi

By | Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

Ovim pravilnikom, između ostalog, propisuju se uslovi i način za izbor trase distributivnog plinovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni dijelovi distributivnog plinovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre distributivnog plinovoda, način mjerenja količina prirodnog plina, regulaciju pritiska i mjere sigurnosti od prekoračenja dozvoljenog radnog pritiska…

Read More
A pressure gauge is pictured at a Gaz-System gas compressor station in Rembelszczyzna outside Warsaw October 13, 2010. Polish and Russian negotiators will meet again on Sunday in Moscow for talks aimed at securing full gas supplies for Poland. REUTERS/Kacper Pempel (POLAND - Tags: ENERGY POLITICS)

Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za odorizaciju prirodnog gasa

By | Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uslovi i normativi za određivanje karakteristika sredstva za odorizaciju, opšti zahtjevi za sredstva za odorizaciju, uobičajena sredstva za odorizaciju, sigurnosne mjere, postupci za odorizaciju, zahtjevi kod odorizacije, zahtjevi kod ugradnje, ispitivanja i puštanja u rad, održavanje, minimalna koncentracija sredstva za odorizaciju, udarno doziranje, kontrola odorizacije, promjena odoransa, organizacija provođenja odorizacije.

Read More
sume trupci

Pad proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata

By | Aktuelnosti, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik rekao je Srni da je prvi kvartal prošle godine bio jako dobar i da je to bila dobra osnovica, kao i da stanje u šumarstvu Srpske u prva dva mjeseca upućuje na zaključak da će u prvom kvartalu ove godine biti blaži podbačaj u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Read More
vlada_rs

Ministarstvo poziva privrednike da podnesu zahtjev za novčanu podršku

By | Aktuelnosti, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije dostupan je na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, u sekciji “Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja i turističkim agencijama” (link: http://skr.rs/zz9s ), a rok za podnošenje prijava je 20. april 2021. godine.

Read More

O G L A S o prodaji pokretne imovine: “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

“Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

Jasenovačkih logoraša 4a

BANJA LUKA

Broj: 04-01-73/2021

Datum: 01.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 18.08.2020. godine, stečajni upravnik dana 3.4.2021. godine objavljuje:

 

 O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

  1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Jasenovačkih logoraša 4a, Banja Luka, i to:

  1. RAČUNARSKA OPREMA – „u paketu” po početnoj cijeni od 30.190,00 KM.
  2. KANCELARIJSKA OPREMA – “u paketu” po početnoj cijeni od 8.108,85 KM

 

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju, Banja Luka, gore navedena imovine se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Detaljna specifikacija  predmeta licitacije pod A i B koja se prodaju “u paketu”, se može dobiti na uvid svakim radnim danom u sjedištu Instituta na adresi Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka od 8 do 16 časova.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562099-815918-3915 kod NLB banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova lično na adresu stečajnog dužnika ili putem pošte sa naznačenim datumom. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u sjedištu stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, dana 21.04.2021. godine u 13 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od tri dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664 i 065585773.

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                                    Dijana Ostić, dipl.ek.

Hakaton_Vizual

Otvorene prijave za Hakaton na temu Digitalizacija prodaje

By | Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Tema i zadatak za učesnike događaja biće „Digitalizacija prodaje“, dok će nagradni fond za tri najbolja rješenja iznositi ukupno 5.000,00 KM. Pored novčanih nagrada, učešće je sjajna prilika za timove da se predstave potencijalnim poslodavcima, klijentima i partnerima, kao i odskočna daska za dalje razvijanje ideje ka konačnom proizvodu. Hakaton će se realizovati online.

Read More
banja vrucica1

Vlada prihvatila još jednu incijativu Komore: Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti produžena za još tri mjeseca

By | Novosti iz Komore, slide, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Po objavljivanju Uredbe u Službenom glasniku Republike Srpske i njenom stupanju na snagu, na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske biće dostupni tekst Uredbe i Obrazac za prijavu, a rok za podnošenje prijava definisan Uredbom je 20. april 2021. godine.

Read More