Centar za upravljanje projektima i analize

Centar za upravljanje projektima i analizama bavi se;

  • organizacijom poslovnih edukacija i stručnog obrazovanja,
  • pripremom i realizacijom projektnih aktivnosti,
  • pripremom informacija o makroekonomskim pokazateljima i privrednim kretanjima

Unapređenje postojećih i sticanje novih znanja, vještina i kompetencija kao i kontinirani lični i profesionalni razvoj zaposlenih u privredi dio su misije Centra za upravljanje projektima i analize u afirmisanju koncepta cjeloživotnog učenja.

Centar se bavi kontinuiranom poslovnom edukacijom privrednika, zasnovanoj na praktičnim menadžment znanjima i vještinama u cilju podizanju nivoa profesionalnosti i stručne kompetentnosti privrednika. Edukacije se realizuju u skladu sa Godišnjim planom edukacije koji se bazira na iskazanom interesu i potrebama privrednika, uz angažovanje renomiranih institucija i predavača.

Komora organizuje seminare i radionice:

  • Informativno – instruktivne – pružaju informacije o zakonima i  drugim aktuelnim temama i upućuju privrednike na pravila i procedure od značaja za privređivanje;
  • Specijalističke – fokusirani na primenljiva poslovna znanja i menadžment vještine iz oblasti:  menadžmenta, razvoja ljudskih resursa, marketinga, finansija, odnosa sa javnošću, standarda kvaliteta, digitalizacije, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, zaštite industrijskog dizajna, pripreme i upravljanja projektima,primjenje inovacija i dr.

U cilju unapređenja kvaliteta usluge, Centar je razvio i posebnu digitalnu platformu za  organizaciju online edukacije –E-edukacije, koja je sastavni dio Infobiz platforme Privredne komore Republike Srpske. 

U proteklih trideset godina, Privredna komora Republike Srpske realizovala je značajan broj projekta i istovremeno jačala svoje kapacitete za pripremu i realizaciju međunarodnih programa.Naznačajniji projekti komore su: Program Svjetske banke za podršku malim i srednjim preduzećima, Njemački program obuke za trenere i konsultante za mala i srednja preduzeća koji je realizovan u saradnji sa fondacijom „Inwent“ i u saradnji sa konsultanskom kućom „Iltis“, Eurochambers -„Partners“ projekti, USAID CIPE, CIM, USAID FIRMA, USAID FARMA,EU NET, EU WEB, GIZ, EUGiZProlocal, EU SHIPMENTT, USAID Gold, USAID WHAM, USAID CRS RAST, EEN,develoPPP.de EU4business, CEI, Eu4business recovery, UNDP,HELVETAS i dr. U toku je implementacija projekata, EEN, EU4digitalsme, ERASMUS plus i drugi programi.   Redovne aktivnosti Centra su inormisanje privrede o aktuelnim pozivima, organizovanje info dana, seminari za pripremu projektnih aplikacija, podrška privrednim društvima za pronalaženje potencijalnih partnera, stručno osposobljavanje i pomoć u pripremi projektnih ideja.Komorski sistem aktivno sarađuje sa  dostupnim  programima  podrške i o istim informiše privredna društva. U cilju  podizanja konkurentnosti privrede Komora organizuje prezentacije dostupnih programa podrške, uključuje privredna društava i pruža pomoć prilikom pripreme dokumentacije i razmjenje iskustava. Centar se bavi pripremom informacija o makroekonomskim pokazateljima i privrednim kretanjima.

KONTAKT OSOBE

Olivera Radić

Rukovodilac centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-139
+387 51 493-126
oliverap@komorars.ba

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-139
+387 51 493-126
svjetlanat@komorars.ba

Željka Milić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize
Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-138
+387 51 493-126
zeljkaj@komorars.ba

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-138
nikolinad@komorars.ba

Sonja Milinčić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize
Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
+387 51 493-138
+387 51 493-126
sonjam@komorars.ba

Aktuelno

Projekti i programi

Enterprise Europe Network

Najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima koju čine 50 zemalja, 100+ konzorcijuma i 600+ insititucija.

BFC SEE

Program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi.

develoPPP

Program develoPPP.de njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj podstiče angažovanje privatnog sektora u oblastima u kojima se preklapaju poslovne prilike i potreba za razvojnim aktivnostima.

Digitalni inovacioni hab IDEMO

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.